Home

14/K/2018-konkurs na udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonania badań molekularnych i cytogenetycznych

 

OGŁOSZENIE


O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU OFERT
NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH
W ZAKRESIE WYKONYWANIA BADAŃ MOLEKULARNYCH
I CYTOGENETYCZNYCH

 

 Samodzielny Publiczny Zakład  Opieki Zdrowotnej

Opolskie Centrum Onkologii
im. prof. Tadeusza Koszarowskiego w Opolu

 1. ul. Katowicka 66a, 45-061 Opole

 

działając na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 160 ze zm.) informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego, do zawarcia umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań molekularnych i cytogenetycznych na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Opolskiego Centrum Onkologii im. prof. Tadeusza Koszarowskiego w Opolu
ul. Katowicka 66A, 45- 061 Opole
wybrano ofertę ONCOGENE Diagnostics Sp. z o.o., ul. Mogilska 86/3,
31-546 Kraków.

 

Wybrana oferta spełnia wszystkie wymagania określone w SWKO oraz uzyskała maksymalną liczbę punktów za Kryteria oceny ofert.

 

Data umieszczenia niniejszego Ogłoszenia na tablicy informacyjnej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Opolskiego Centrum Onkologii im. prof. Tadeusza Koszarowskiego w Opolu ul. Katowicka 66A, 45- 061 Opole   oraz na stronie internetowej www.onkologia.opole.pl: 02 lipca 2018 roku.

 

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych
w zakresie wykonywania badań molekularnych
i cytogenetycznych

 

O G Ł O S Z E N I E

 

Samodzielny Publiczny Zakład  Opieki Zdrowotnej

Opolskie Centrum Onkologii

 1. im. prof. Tadeusza Koszarowskiego w Opolu  
 2. ul. Katowicka 66a, 45-061 Opole

działając na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz.U.  z 2018 r., poz. 160 ze zm.) ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań molekularnych
i cytogenetycznych
(CPV:85100000-0 Usługi ochrony zdrowia, CPV: 85145000-7 Usługi świadczone przez laboratoria medyczne).


Ofertę na wykonywanie świadczeń zdrowotnych może złożyć podmiot wykonujący działalność leczniczą, który:

 1. 1. Jest uprawniony do udzielania świadczeń zdrowotnych będących przedmiotem konkursu, zgodnie z ustawą
  z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. 2018 r., poz. 160 ze zm.) i pozostałymi przepisami.
 2. 2. Posiada uprawnienia do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymogami ustawowymi.
 3. 3. Posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał techniczny (w miejscu udzielania świadczenia zapewnia co najmniej: termocykler, termocykler real-time PCR, sekwenator sangerowski, sekwenator NGS, mikrotom, komora laminarna, mikroskop fluorescencyjny, hybrydyzator) oraz dysponuje personelem uprawnionym do wykonywania świadczeń objętych konkursem.
 4. 4. Posiada w strukturze zakład patomorfologii lub zatrudnia patomorfologa w miejscu udzielania świadczeń,
 5. 5. Zapewni realizację świadczeń będących przedmiotem konkursu bez udziału podwykonawców.
 1. 6. Zapewni podgląd wyników badań drogą internetową.

Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert, Formularze ofertowe oraz Wzór umowy dostępne są na stronie internetowej
SP ZOZ Opolskiego Centrum Onkologii im. prof. Tadeusza Koszarowskiego w Opolu www.onkologia.opole.pl


Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy umieścić w zamkniętej kopercie opatrzonej danymi Oferenta (nazwa oferenta /siedziba podmiotu wraz z numerem kontaktu telefonicznego oraz adresem e-mail), z dopiskiem: SP  Z O Z  Opolskie Centrum Onkologii im prof. Tadeusza Koszarowskiego w Opolu przy ul. Katowickiej 66a” Oferta
na wykonanie świadczeń zdrowotnych zakresie badań molekularnych i cytogenetycznych”
do dnia 29.06.2018r.
do godz.12.00.


W przypadku przesłania oferty drogą pocztową o terminie jej złożenia decyduje data wpływu do Sekretariatu  SP  Z O Z  Opolskie Centrum Onkologii im prof. Tadeusza Koszarowskiego w Opolu przy ul. Katowickiej 66a – budynek administracji.


Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie  - Opolskiego Centrum Onkologii im prof. Tadeusza Koszarowskiego w Opolu przy ul. Katowickiej 66a – budynek administracji – pokój nr 11 w dniu 29.06.2018 r. o godz. 12:00.

 Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 7 dni od upływu terminu składania ofert w siedzibie Udzielającego Zamówienia.


Ogłoszenie rozstrzygnięcia konkursu zostanie zamieszczone na tablicy informacyjnej Opolskiego Centrum Onkologii im. prof. Tadeusza Koszarowskiego w Opolu przy ul. Katowickiej 66a oraz na stronie internetowej www.onkologia.opole.pl w dniu rozstrzygnięcia.


Oferent jest związany ofertą przez okres 30 dni licząc od dnia, w którym upływa termin składania ofert.


Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert, przedłużenia terminu składania ofert, zmiany terminu i miejsca otwarcia ofert oraz terminu rozstrzygnięcia konkursu bez podawania przyczyny.


Oferentowi, którego interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Opolskie Centrum Onkologii im prof. Tadeusza Koszarowskiego w Opolu przy ul. Katowickiej 66a zasad przeprowadzania konkursu ofert przysługuje prawo do składania środków odwoławczych (protest i odwołanie) na zasadach określonych w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.

 

Pliki do pobrania:

SWKO w zakresie wykonania badań molekularnych i cytogenetycznych

Załącznik nr 1 do SWKO - formularz ofertowo-cenowy

Załącznik nr 2 do SWKO - formularz ofertowy - dane oferenta i oświadczenia

Załącznik nr 3 do SWKO - formularz ofertowy -wyposażenia w aparaturę i sprzęt medyczny

Załącznik nr 4 do SWKO -wzór umowy wraz z załącznikami

Porozumienie powierzenia danych osobowych

Wyjaśnienia