Home

20/K/2018 - Konkurs ofert na wykonywanie badań laboratoryjnych

 

Ogłoszenie o odwołaniu postępowania konkursowego
na udzielanie świadczeń zdrowotnych
w zakresie wykonywania badań laboratoryjnych

 

Działając zgodnie z zapisami ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011r. (Dz. U. z 2018r., poz. 160 z późn. zm.) w oparciu o zapisy w SWK , 

Udzielający Zamówienia odwołuje  z dniem 30.08.2018r.  postępowanie konkursowe .

 

Ogłoszenie konkursu

Przedmiotem konkursu ofert jest udzielanie świadczeń medycznych polegających na wykonywaniu w okresie 12 miesięcy od daty udzielenie zamówienia badań laboratoryjnych (badań laboratoryjnych z zakresu analityki medycznej rutynowej dla potrzeb badań klinicznych oraz badań laboratoryjnych z zakresu analityki mikrobiologicznej).

Szczegółowe Warunki Konkursu

Załączniki:

1. Formularz oferty.

1.1 i 1.2 Formularz asortymentowo - cenowy - zadanie 1, zadanie 2.

2. Zakres i warunki realizacji świadczeń zdrowotnych.

3. Projekt umowy.