Home

Konkurs na stanowisko: Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Anestezjologii

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

DYREKTORA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ OPOLSKIE CENTRUM ONKOLOGII
im. prof. Tadeusza Koszarowskiego w Opolu

Na podstawie art. 49 ust. 2 Ustawy o działalności leczniczej (Dz. U. 2018 poz. 2190 z późn. zm.)
w związku z
§ 9 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 6 lutego 2012 roku w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz. U. z 2018 poz.393 z późn. zm.) ogłasza się:

KONKURS na stanowisko:

  • Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Anestezjologii,

Wymagane od kandydatów kwalifikacje:

Oferty wraz z kompletem dokumentów o których mowa poniżej, wymienionych § 12 ust.1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 6 lutego 2012 roku w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą, (Dz. U. z 2018 poz.393 z późn. zm.) prosimy kierować
w terminie do dnia 1 kwietnia 2019 r. pod adres:

Wymagane dokumenty:

1) podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem;

2) dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania danego stanowiska, a kandydaci na stanowiska, z którymi wiąże się posiadanie prawa wykonywania zawodu, dokument potwierdzający to prawo;

3) opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej;

4) inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata;

5) kopie dokumentów, o których mowa w pkt 4, powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem, przy czym poświadczenie może być dokonane przez kandydata; na prośbę właściwego podmiotu lub komisji konkursowej kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów;

6) oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania określonego stanowiska.

8) oświadczenie, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach przeprowadzania postępowania konkursowego na dane stanowisko (RODO).

SPZOZ Opolskie Centrum Onkologii im. prof. Tadeusza Koszarowskiego
w Opolu

ul. Katowicka 66 a

45-061 Opole

z adnotacją na kopercie:

Imię i nazwisko kandydata oraz adres i numer telefonu kontaktowego

KONKURS na stanowisko……………………” (należy podać nazwę stanowiska objętego konkursem).

Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym SPZOZ Opolskie Centrum Onkologii w Opolu znajdują się w Sekcji Kadr
i Organizacji.

Przewidywane miejsce oraz termin zgłoszonych kandydatur:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Opolskie Centrum Onkologii im. prof. Tadeusza Koszarowskiego w Opolu do dnia 1 kwietnia 2019 r.