Home

30/PN/2014 - dostawa produktów farmaceutycznych

 

Polska-Opole: Produkty farmaceutyczne

2014/S 231-407179

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

 

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Opolskie Centrum Onkologii im. prof. T. Koszarowskiego w Opolu
ul. Katowicka 66a
Osoba do kontaktów: Anna Gąska
45-060 Opole
POLSKA
Tel.: +48 774416096
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Faks: +48 774416003

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.onkologia.opole.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Zdrowie
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
30/PN/2014 – produkty farmaceutyczne.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług Dostawy
Kupno
Kod NUTS 
II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ) Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Dostawa leków i artykułów farmaceutycznych dla Opolskiego Centrum Onkologii.
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33600000

II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
II.1.8)Części To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do jednej lub więcej części
II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)Wielkość lub zakres zamówienia II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres: II.2.2)Informacje o opcjach Opcje: nie
II.2.3)Informacje o wznowieniach Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji Rozpoczęcie 1.2.2015. Zakończenie 31.1.2016

Informacje o częściach zamówienia

Część nr: 1 1)Krótki opis 2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33600000

3)Wielkość lub zakres4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia Część nr: 2 1)Krótki opis2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33600000

3)Wielkość lub zakres4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia5)Informacje dodatkowe na temat części zamówieniaCzęść nr: 3 1)Krótki opis
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33600000

3)Wielkość lub zakres 4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia 5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia Część nr: 4 1)Krótki opis 2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33600000

3)Wielkość lub zakres4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia5)Informacje dodatkowe na temat części zamówieniaCzęść nr: 5 1)Krótki opis2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33600000

3)Wielkość lub zakres4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia<Część nr: 6 1)Krótki opis2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33600000

3)Wielkość lub zakres4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia5)Informacje dodatkowe na temat części zamówieniaCzęść nr: 7 1)Krótki opis2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33600000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia5)Informacje dodatkowe na temat części zamówieniaCzęść nr: 8 1)Krótki opis 2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33600000

>3)Wielkość lub zakres4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówieniaCzęść nr: 9 1)Krótki opis 2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33600000

3)Wielkość lub zakres 4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia 5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia Część nr: 10 1)Krótki opis2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33600000

3)Wielkość lub zakres 4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia 5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia Część nr: 11 1)Krótki opis2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33600000

3)Wielkość lub zakres4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówieniaCzęść nr: 12 1)Krótki opis2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33600000

3)Wielkość lub zakres 4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia Część nr: 13 1)Krótki opis2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33600000

3)Wielkość lub zakres4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia5)Informacje dodatkowe na temat części zamówieniaCzęść nr: 14 1)Krótki opis2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33600000

3)Wielkość lub zakres4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia5)Informacje dodatkowe na temat części zamówieniaCzęść nr: 15 >1)Krótki opis2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33600000

3)Wielkość lub zakres4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówieniaCzęść nr: 16 1)Krótki opis2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33600000

3)Wielkość lub zakres4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia5)Informacje dodatkowe na temat części zamówieniaCzęść nr: 17 1)Krótki opis2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33600000

3)Wielkość lub zakres4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia5)Informacje dodatkowe na temat części zamówieniaCzęść nr: 18 1)Krótki opis2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33600000

3)Wielkość lub zakres4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia5)Informacje dodatkowe na temat części zamówieniaCzęść nr: 19 1)Krótki opis2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33600000

3)Wielkość lub zakres4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia5)Informacje dodatkowe na temat części zamówieniaCzęść nr: 20 1)Krótki opis2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33600000

3)Wielkość lub zakres4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia5)Informacje dodatkowe na temat części zamówieniaCzęść nr: 21 1)Krótki opis2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33600000

3)Wielkość lub zakres4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia5)Informacje dodatkowe na temat części zamówieniaCzęść nr: 22 1)Krótki opis2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33600000

3)Wielkość lub zakres4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia5)Informacje dodatkowe na temat części zamówieniaCzęść nr: 23 1)Krótki opis2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33600000

3)Wielkość lub zakres4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia5)Informacje dodatkowe na temat części zamówieniaCzęść nr: 24 1)Krótki opis2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33600000

3)Wielkość lub zakres4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia5)Informacje dodatkowe na temat części zamówieniaCzęść nr: 25 1)Krótki opis2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33600000

3)Wielkość lub zakres4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia5)Informacje dodatkowe na temat części zamówieniaCzęść nr: 26 1)Krótki opis2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33600000

3)Wielkość lub zakres4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia5)Informacje dodatkowe na temat części zamówieniaCzęść nr: 27 1)Krótki opis2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33600000

3)Wielkość lub zakres 4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia 5)Informacje dodatkowe na temat części zamówieniaCzęść nr: 28 1)Krótki opis2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33600000

3)Wielkość lub zakres4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia5)Informacje dodatkowe na temat części zamówieniaCzęść nr: 29 1)Krótki opis2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33600000

3)Wielkość lub zakres4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia5)Informacje dodatkowe na temat części zamówieniaCzęść nr: 30 1)Krótki opis2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33600000

3)Wielkość lub zakres4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia5)Informacje dodatkowe na temat części zamówieniaCzęść nr: 31 1)Krótki opis2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33600000

>3)Wielkość lub zakres4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia5)Informacje dodatkowe na temat części zamówieniaCzęść nr: 32 1)Krótki opis2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33600000

3)Wielkość lub zakres4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia5)Informacje dodatkowe na temat części zamówieniaCzęść nr: 33 1)Krótki opis2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33600000

3)Wielkość lub zakres4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia5)Informacje dodatkowe na temat części zamówieniaCzęść nr: 34 1)Krótki opis2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33600000

3)Wielkość lub zakres4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia5)Informacje dodatkowe na temat części zamówieniaCzęść nr: 35 1)Krótki opis2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33600000

3)Wielkość lub zakres4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia5)Informacje dodatkowe na temat części zamówieniaCzęść nr: 36 1)Krótki opis2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33600000

3)Wielkość lub zakres4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia5)Informacje dodatkowe na temat części zamówieniaCzęść nr: 37 1)Krótki opis2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33600000

3)Wielkość lub zakres4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia5)Informacje dodatkowe na temat części zamówieniaCzęść nr: 38 1)Krótki opis2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33600000

3)Wielkość lub zakres4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia5)Informacje dodatkowe na temat części zamówieniaCzęść nr: 39 1)Krótki opis2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33600000

3)Wielkość lub zakres4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia5)Informacje dodatkowe na temat części zamówieniaCzęść nr: 40 1)Krótki opis2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33600000

3)Wielkość lub zakres4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia5)Informacje dodatkowe na temat części zamówieniaCzęść nr: 41 1)Krótki opis2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33600000

3)Wielkość lub zakres4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia5)Informacje dodatkowe na temat części zamówieniaCzęść nr: 42 1)Krótki opis2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33600000

3)Wielkość lub zakres4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia5)Informacje dodatkowe na temat części zamówieniaCzęść nr: 43 1)Krótki opis2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33600000

3)Wielkość lub zakres4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia5)Informacje dodatkowe na temat części zamówieniaCzęść nr: 44 1)Krótki opis2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33600000

3)Wielkość lub zakres4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia5)Informacje dodatkowe na temat części zamówieniaCzęść nr: 45 1)Krótki opis2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33600000

3)Wielkość lub zakres4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia5)Informacje dodatkowe na temat części zamówieniaCzęść nr: 46 1)Krótki opis2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33600000

3)Wielkość lub zakres4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia5)Informacje dodatkowe na temat części zamówieniaCzęść nr: 47 1)Krótki opis2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33600000

3)Wielkość lub zakres4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia5)Informacje dodatkowe na temat części zamówieniaCzęść nr: 48 1)Krótki opis2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33600000

3)Wielkość lub zakres4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia5)Informacje dodatkowe na temat części zamówieniaCzęść nr: 49 1)Krótki opis2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33600000

3)Wielkość lub zakres4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia5)Informacje dodatkowe na temat części zamówieniaCzęść nr: 50 1)Krótki opis2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33600000

3)Wielkość lub zakres4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia5)Informacje dodatkowe na temat części zamówieniaCzęść nr: 51 1)Krótki opis2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33600000

3)Wielkość lub zakres4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia5)Informacje dodatkowe na temat części zamówieniaCzęść nr: 52 1)Krótki opis2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33600000

3)Wielkość lub zakres4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia5)Informacje dodatkowe na temat części zamówieniaCzęść nr: 53 1)Krótki opis2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33600000

3)Wielkość lub zakres4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia5)Informacje dodatkowe na temat części zamówieniaCzęść nr: 54 1)Krótki opis2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33600000

3)Wielkość lub zakres4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia5)Informacje dodatkowe na temat części zamówieniaCzęść nr: 55 1)Krótki opis2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33600000

3)Wielkość lub zakres4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia5)Informacje dodatkowe na temat części zamówieniaCzęść nr: 56 1)Krótki opis2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33600000

3)Wielkość lub zakres4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówieniaIII.1.1)Wymagane wadia i gwarancje: 1. Przystępując do przetargu wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości:
Zadanie nr kwota wadium
1 10 000,00 PLN
2 700,00 PLN
3 100,00 PLN
4 1 000,00 PLN
5 4 500,00 PLN
6 1 500,00 PLN
7 500,00 PLN
8 1 000,00 PLN
9 200,00 PLN
10 10 000,00 PLN
11 1 500,00 PLN
12 50,00 PLN
13 600,00 PLN
14 10 000,00 PLN
15 600,00 PLN
16 300,00 PLN
17 40,00 PLN
18 600,00 PLN
19 20,00 PLN
20 700,00 PLN
21 200,00 PLN
22 200,00 PLN
23 3 000,00 PLN
24 30,00 PLN
25 2 000,00 PLN
26 100,00 PLN 
27 40 000,00 PLN
28 20 000,00 PLN
29 2 500,00 PLN
30 7 000,00 PLN
31 1 000,00 PLN
32 3 000,00 PLN
33 600,00 PLN
34 1 000,00 PLN
35 100,00 PLN
36 100,00 PLN
37 3 000,00 PLN
38 3 000,00 PLN
39 2 000,00 PLN
40 2 000,00 PLN
41 6 000,00 PLN
42 100,00 PLN
43 100,00 PLN
44 2 000,00 PLN
45 4 000,00 PLN
46 600,00 PLN
47 100,00 PLN
48 50,00 PLN
49 2 000,00 PLN
50 40,00 PLN
51 4 000,00 PLN
52 8 000,00 PLN
53 300,00 PLN
54 200,00 PLN
55 300,00 PLN
56 1 000,00 PLN
Szczegółowe warunki wniesienia i zwrotu wadium opisane zostały w rozdziale VI SIWZ.
III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących: Płatność po dostawie, do 30 dni od daty wpływu faktury.
III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:III.1.4)Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie
III.2)Warunki udziałuIII.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Wykonawca winien załączyć do oferty:
1. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy. (składa wykonawca, w przypadku konsorcjum - każdy uczestnik konsorcjum a jeżeli wykonawca polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust 2b ustawy PZP- dokumenty tych podmiotów)
2. Aktualne zaświadczenia:
— właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
— właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert
(składa wykonawca, w przypadku konsorcjum - każdy uczestnik konsorcjum a jeżeli wykonawca polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust 2b ustawy PZP – dokumenty winny dotyczyć również tych podmiotów).
3. Oświadczenie wykonawcy, wypełnione i własnoręcznie podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy według druku stanowiącego (załącznik nr 4 do SIWZ) (składa wykonawca, w przypadku konsorcjum - każdy uczestnik konsorcjum a jeżeli wykonawca polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust 2b ustawy Pzp – również te podmioty).
4. Oświadczenie dotyczące przynależności wykonawcy do grupy kapitałowej wg załącznika nr 6 do SIWZ.
5. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4–8 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
6. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
7. Zezwolenie Głównego Inspektora Farmaceutycznego na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej lub na wytwarzanie produktów leczniczych, a w przypadku składania oferty na środki odurzające i substancje psychotropowe - dodatkowe zezwolenie określone odrębnymi przepisami. tj. Wykonawca przedstawi dokument potwierdzający, że obrót asortymentem będącym przedmiotem oferty jest prowadzony w trybie i na zasadach przewidzianych w aktualnych i powszechnie obowiązujących przepisach prawnych.
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Wykonawca winien złożyć oświadczenie o spełnianiu warunków opisanych w art. 22 ustawy Pzp.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: Ze względu na charakter zamówienia, zamawiający nie opisuje sposobu oceny spełniania warunku.
III.2.3)Kwalifikacje techniczne Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
Wykonawca winien złożyć:
1) Oświadczenie o spełnianiu warunków opisanych w art. 22 ustawy Pzp.
2) Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Wykonawca spełnia warunek określony w pkt I. 2), jeżeli w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej jedną umowę na sukcesywne dostawy leków o wartości brutto nie niższej niż 80 % wartości składanej oferty – dla każdego pakietu, lub zsumowanej wartości wszystkich pakietów, których dotyczy oferta.
III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonychIII.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługiIII.3.1)Informacje dotyczące określonego zawoduIII.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj proceduryIV.1.1)Rodzaj procedury Otwarta
IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziałuIV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialoguIV.2)Kryteria udzielenia zamówieniaIV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)Informacje administracyjneIV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą: 30/PN/2014
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówieniaIV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowegoIV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 5.1.2015 - 11:00
IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatomIV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu polski.
IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8)Warunki otwarcia ofert Data: 5.1.2015 - 11:30
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówieniaVI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.3)Informacje dodatkoweVI.4)Procedury odwoławczeVI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587803

VI.4.2)Składanie odwołańVI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołańVI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia: 25.11.2014

Pliki do pobrania:

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia

 

Załącznik nr 2 - Ogólne warunki umowy

 

Załącznik nr 3 - Formularz oferty

 

Załącznik nr 4 - Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

 

Załącznik nr 5 - Wykaz zrealizowanych zamówień (druk)

 

Załącznik nr 6 - Wzór oświadczenia dot. przynależności do grupy kapitałowej