Home

26/PN/2015 - zakup energii elektrycznej

 

Status przetargu:     Zakończony
Data ogłoszenia:      30.12.2015

 


 

Opole: sprawa 26/PN/2015
Numer ogłoszenia: 357636 - 2015; data zamieszczenia: 30.12.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V zamówienia publicznego
  zawarcia umowy ramowej
  ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:S.P.Z.O.Z. Opolskie Centrum Onkologii im. prof. Tadeusza. Koszarowskiego w Opolu , ul. Katowicka 66A, 45-060 Opole, woj. opolskie, tel. 077 4416001, faks 077 4416003.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:sprawa 26/PN/2015.

II.1.2) Rodzaj zamówienia:dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:Zakup energii elektrycznej dla SP ZOZ Opolskiego Centrum Onkologii im. prof. Tadeusza Koszarowskiego w ilości 1 900 000 kWh.

II.1.5)

  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających
 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):09.00.00.00-3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:Zamawiający nie wymaga wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że: posiada uprawnienia na obrót energią elektryczną zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012r. poz 1059 z późn. zmianami)

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ze względu na charakter zamówienia, nie opisujemy sposobu oceny spełniania warunku

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Oświadczenie Wykonawcy o posiadaniu stosownej umowy z TAURON Dystrybucja SA umożliwiającą sprzedaż energii elektrycznej do obiektów zamawiającego za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej Operatora Systemu Dystrybucyjnego

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ze względu na charakter zamówienia, nie opisujemy sposobu oceny spełniania warunku

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ze względu na charakter zamówienia, nie opisujemy sposobu oceny spełniania warunku

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Oświadczenie Wykonawcy o posiadaniu stosownej umowy z TAURON Dystrybucja SA umożliwiającą sprzedaż energii elektrycznej do obiektów zamawiającego za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej Operatora Systemu Dystrybucyjnego.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.

IV.2.2)

  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna,adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1) zmiany danych adresowych i teleadresowych dotyczących stron umowy, 2) zmiany szacowanego zużycia, zgodnie z postanowieniami § 2 ust. 3 niniejszej umowy, 3) zaprzestania zakupu energii elektrycznej dla punktów poboru, zgodnie z postanowieniami § 7 ust. 4 i 5 niniejszej umowy, 4) zmiany ceny, o której mowa w § 5 ust. 1 na skutek zmiany stawek podatku VAT, wynikających przepisów prawa w określonym tymi przepisami terminie ich wprowadzenia i obowiązywania. W takim wypadku zmianie ulegnie wyłącznie cena brutto, zaś cena netto pozostanie bez zmian. Zmiana cen wynikająca ze zmiany podatku VAT nie wymaga podpisania przez Strony umowy aneksu, 5) zmiany ceny, o której mowa w § 5 ust. 1 na skutek zmiany podatku akcyzowego. Zmiana cen wynikająca ze zmiany podatku akcyzowego wymaga podpisania przez Strony aneksu do umowy. 6) Zmiany charakterystyki elektroenergetycznej punktów poboru nr 1 i nr 2. 7) W I półroczu 2016r. Operator Systemu Dystrybucyjnego (Tauron Dystrybucja S.A.) podwyższy Zamawiającemu moc przyłączeniową ze 150 kW do 400 kW w punktach poboru nr 1 i 2 zgodnie z warunkami przyłączenia nr WP/059147/2014/O03R02 wydanymi przez Tauron Dystrybucja S.A., Oddział w Opolu. Zmianie ulegnie w tym czasie również sposób pomiaru zużytej energii elektrycznej. Zmiany te zostaną wprowadzone do umowy stosownym aneksem.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:www.onkologia.opole.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:SPZOZ Opolskie Centrum Onkologii im. prof. Tadeusza Koszarowskiego, ul. Katowicka 66 A, 45-060 Opole..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:11.01.2016 godzina 11:00, miejsce: SPZOZ Opolskie Centrum Onkologii im. prof. Tadeusza Koszarowskiego, ul. Katowicka 66 A, 45-060 Opole - sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą:okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:nie

          

SIWZ              ( zmieniono treść w dniu 08.01.2016)

załącznik nr 1 (treść skorygowano w dniu 31.12.2015)

załącznik nr 2 (treść skorygowano w dniu 31.12.2015)

załącznik nr 3  (zmieniono treść w dniu 08.01.2016)

załącznik nr 4  (zmieniono treść w dniu 08.01.2016)

załącznik nr 5

załącznik nr 6


wyjaśnienia I

wyjaśnienia II

wyjaśnienia III


Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 357636-2015 z dnia 2015-12-30 r.Ogłoszenie o zamówieniu - Opole
Zakup energii elektrycznej dla SP ZOZ Opolskiego Centrum Onkologii im. prof. Tadeusza Koszarowskiego w ilości 1 900 000 kWh
Termin składania ofert: 2016-01-11

Numer ogłoszenia: 4882 - 2016; data zamieszczenia: 07.01.2016OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy:Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu:357636 - 2015 data 30.12.2015 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

S.P.Z.O.Z. Opolskie Centrum Onkologii im. prof. Tadeusza. Koszarowskiego w Opolu, ul. Katowicka 66A, 45-060 Opole, woj. opolskie, tel. 077 4416001, fax. 077 4416003.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:IV.4.4.
 • W ogłoszeniu jest:Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 11.01.2016 godzina 11:00, miejsce: SPZOZ Opolskie Centrum Onkologii im. prof. Tadeusza Koszarowskiego, ul. Katowicka 66 A, 45-060 Opole - sekretariat..
 • W ogłoszeniu powinno być:Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 13.01.2016 godzina 11:00, miejsce: SPZOZ Opolskie Centrum Onkologii im. prof. Tadeusza Koszarowskiego, ul. Katowicka 66 A, 45-060 Opole - sekretariat.

Wynik