Home

23/UN/2016 - usługi hotelowe (procedura uproszczona)

SPZOZ Opolskie Centrum Onkologii im. prof. Tadeusza Koszarowskiego w Opolu

ogłasza

postępowanie w drodze „zapytania ofertowego” 

na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych

 

na świadczenie usług hotelowych dla pacjentów Opolskiego Centrum Onkologii w Opolu

 

Termin składania ofert: 05.08.2016r. do godz. 11:00

 

 

Opis Warunków Zamówienia

 

Załącznik nr 1 - opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 - wzór umowy

Załącznik nr 2.2- wzór skierowania (załącznik do umowy)

Załącznik nr 3 - formularz oferty

 

Informacja o udzieleniu zamówienia (09.08.2016r.)

czwartek, 06 kwiecień 2017 13:16