Home

52/PN/2017 - Mobilny aparat RTG z detektorem cyfrowym dedykowanym do śródoperacyjnej radiografii

Ogłoszenie o zamówieniu: https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=95de975f-a071-41da-927b-6cb81934d87b

 

Data ogłoszenia:                26.10.2017r.

Termin składania ofert:     03.11.2017r.  godz. 10:00 

Termin otwarcia ofert :     03.11.2017r.  godz. 10:30 

Termin składania wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ: 30.10.2017r.

 

 

 

SIWZ

 

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 2 - poprawiony 31.10.2017

Załącznik nr 3

Załącznik nr 3.2

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załacznik nr 6

Załącznik nr 7

Wyjaśnienia i zmiany treści SIWZ (opublikowano 31.10.2017r.)

 

informacja na podstawie art. 86 ust. 5 Pzp

 

informacja o wyniku postępowania

 

czwartek, 26 październik 2017 13:59

43/PN/2017 - produkty farmaceutyczne (ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT)

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

Sprostowanie ogłoszenia przesłano do publikacji 22.11.2017r.

(podział pakietów: 20 na 20a i 20b oraz 41 na 41a i 41b i związana z tym zmiana wysokości wadium

 oraz zmiana terminu składania ofert) 

 

Data ogłoszenia (przesłania do publikacji):  24.10.2017 r.

Termin składania ofert:   04.12.2017 godz. 11.00 

Termin otwarcia ofert :   04.12.2017  godz. 11.30 

Termin składania wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ: 14.11.2017

 

UWAGA, zmiana terminu składania ofert:

 

NOWY termin składania ofert:   11.12.2017 godz. 11.00 

NOWY termin otwarcia ofert :   11.12.2017  godz. 11.30 

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

Załączniki:

Załącznik nr 1) - Opis przedmiotu zamówienia (formularz asortymentowo-cenowy)

Załącznik nr 2) - Ogólne warunki umowy

Załącznik nr 3) - Formularz ofertowy

Załącznik nr 4) - Wzór oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik nr 5) - Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ)

 

 

Wyjaśnienia i ZMIANY treści SIWZ - Część 1 (opublikowano 22.11.2017r.)

Wyjaśnienia i ZMIANY treści SIWZ - Część 2 (opublikowano 23.11.2017r.)

 

Informacja z otwarcia ofert  - zgodnie z art. 86 ust 5 PZP (opublikowano 11.12.2017r.)

Zestawienie cenowe złożonych ofert oraz kwot przeznaczonych na finansowanie zamówienia (opublikowano 11.12.2017r.)

 

Informacja o częściowym unieważnieniu postępowania - zadanie 1, zadanie 20a oraz zadanie 21 (opublikowano 27.12.2017r.)

 

Zawiadomienie o wyborze ofert (opublikowano 08.01.2018r.)

środa, 25 październik 2017 09:02