Home

30/US/2019 - USŁUGI HOTELOWE DLA PACJENTÓW OPOLSKIEGO CENTRUM ONKOLOGII

Przedmiot zamówienia:

Usługi hotelowe dla pacjentów Opolskiego Centrum Onkologii w Opolu

postępowanie prowadzone jest w trybie uproszczonym

na podstawie art. 138o ust. 2-4 ustawy Prawo zamówień publicznych z 29.01.2004r.

 

Opis Warunków Zamówienia:

 

Termin złożenia ofert:          26.09.2019r.   godz. 11.00

Termin otwarcia ofert :        26.09.2019r.   godz. 11:30

 

Informacja o wyniku postępowania

 

środa, 18 wrzesień 2019 14:11

8/US/2019 - przygotowanie i dostawa całodziennych posiłków dla pacjentów Opolskiego Centrum Onkologii w Opolu oraz odbiór resztek pokonsumpcyjnych - UWAGA miana terminu składania ofert

Postępowanie jest prowadzone zgodnie z art. 138o ust.2-4

ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004r.,

 

 

UWAGA

Ze względu na czas niezbędny do opracowania odpowiedzi na pytania zadane przez Wykonawców w dniu 9.04.2019r. i umożliwienie Wykonawcom uwzględnienia w ofertach modyfikacji, termin składania ofert zostaje przesunięty na 15.04.2019r., godziny bez zmian.

 

Termin składania ofert: 12.04.2019r. 15.04.2019r. godz. 10:00

Termin otwarcia ofert:  12.04.2019r. 15.04.2019r. godz. 10:30

 

Termin składania wniosków o wyjaśnienie treści Opisu Istotnych Warunków Zamówienia: do 09.04.2019r.

 

Opis Istotnych Warunków Zamówienia

 

Załączniki do OIWZ:
1) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
    • Specyfikacja stosowanych diet - załącznik nr 1
    • Wymagania ilościowe i jakościowe dotyczące posiłków - załącznik nr 1a    załącznik 1a - poprawiony

    • Szczegółowe warunki realizacji usługi - załącznik nr 1b
2) Ogólne warunki umowy - załącznik nr 2
3) Formularz oferty - załącznik nr 3
4) Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału - załącznik nr 4a
5) Wzór oświadczenia o braku podstaw wykluczenia - załącznik nr 4b
6) Wykaz zrealizowanych zamówień publicznych - załącznik nr 5
7) Wzór oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej - załącznik nr 6

 

 

Wyjaśnienia i modyfikacje treści Opisu Istotnych Warunków Zamówienia (opublikowano 11.04.2019r.)

 

Odpowiedzi i modyfikacje - część 1  (opublikowano 11.04.2019r.)

Odpowiedzi i modyfikacje - część 2  (opublikowano 11.04.2019r.)

Odpowiedzi i modyfikacje - część 3  (opublikowano 11.04.2019r.)

 

 Informacja o udzieleniu zamówienia (opublikowano 26.04.2019r.) 

piątek, 05 kwiecień 2019 12:09

1/PN/2019- Dostawa staplerów chirurgicznych

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=82feb863-2a33-4854-aeda-6dc2b0715765

Termin składania ofert: 24.01.2019r. godz.  10:00

Termin otwarcia ofert:   24.01.2019r. godz. 10:30

Termin składania wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ: 19.01.2019r.

Dokumenty do pobrania:

SIWZ

Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia  - formularz asortymentowo cenowy

Załącznik nr 2 - Projekt umowy

Załącznik nr 3 - Formularz ofertowy

Załącznik nr 4 - Wzór oświadczenia wykonawcy

Załącznik nr 5 - Wzór oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik nr 6 - Wzór oświadczenia wykonawcy ( jeżeli dotyczy)

Wyjaśnienia treści SIWZ ( opublikowano 21.01.2019r.)

Informacja z otwarcia ofert ( opublikowano 24.01.2019r.)

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

poniedziałek, 14 styczeń 2019 10:49