Home

26/PN/2018 - transport sanitarny

Ogłoszenie: https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=5f14d4ea-8304-4247-bfa6-9236d8cce4ea

 

 

Termin składania ofert: 21.12.2018 godz. 10:00

Termin otwarcia ofert: 21.12.2018 godz. 10:30

 

SIWZ

 

Załącznik 1

załącznik 1.1

załącznik 2 - 18.12.2019 poprawiono nieistotne omyłki pisarskie w numeracji - zaznaczono kolorem czerwonym.

załącznik 3

załącznik 4

załącznik 5

załącznik 6

Informacja z otwarcia na podstawie art 86 ust. 5Pzp ( opublikowano 21.12.2018r.)

Informacja o wyniku postępowania (opublikowano 28.12.2018r.)