Home

15/PN/2018 - dostawa środków ochrony indywidualnej do produkcji cytostatyków

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=f629f795-7c93-42e0-8853-70b25cf2bdde

 


 

TERMIN SKŁADANIA OFERT:  08.08.2018 r. godz. 11:00

TERMIN OTWARCIA OFERT:  08.08.2018 r. godz. 11:30

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW O WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ: 04.08.2018r.

 


 

 DOKUMENTY DO POBRANIA:

 

specyfikacja istotnych warunków zamówienia

załącznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3

załącznik nr 4

załącznik nr 5

załącznik nr 6

 


 

informacja na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Pzp.

 


 

zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 


 

wtorek, 31 lipiec 2018 10:52

12/PN/2018 dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=1dabcc48-4e4d-4268-a7a0-8f302469b1e3

 


 

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 30.05.2018 r.  godz.11:00 po zmianie 01.06.2018 r. godz. 11:00

TERMIN OTWARCIA OFERT:  30.05.2018 r.  godz.11:30 po zmianie 01.06.2018 r. godz. 11:00

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW O WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ: 25.05.2018r.

ZMIANA OGŁOSZENIA: https://bzp.uzp.gov.pl/ZP406/Preview/04e77fe5-e457-47ad-9371-ef441abc7ab8

 


DOKUMENTY DO POBRANIA:

 

specyfikacja istotnych warunków zamówienia

załącznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3       załącznik nr 3

załącznik nr 4

załącznik nr 5

załącznik nr 6

 


 

 WYJAŚNIENIA I

 WYJAŚNIENIA II

 


 

Informacja z otwarcia ofert na podstawie art. 86 ust.5 PZP ( opublikowano 24.05.2018r.)

 

zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 


 

poniedziałek, 21 maj 2018 11:59

11/PN/2018 - dostawa leków

Ogłoszenie o zamówieniu: https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=11bb8734-5c59-4a4a-a1c8-9f3abfa13d1c 

 

Data ogłoszenia przetargu: 11.05.2018
Termin składania ofert: 18.05.2018r. godz. 12:00
Termin otwarcia ofert : 18.05.2018r. godz. 13:00
Termin składania wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ: 15.05.2018r.

 

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

Załączniki:

 

1) Opis przedmiotu zamówienia (formularz asortymentowo-cenowy) - załącznik nr 1
2) Ogólne warunki umowy - załącznik nr 2
3) Formularz oferty - załącznik nr 3
4) Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału - załącznik nr 4a
5) Wzór oświadczenia o braku podstaw wykluczenia - załącznik nr 4b
6) Oświadczenie dot. przynależności do grupy kapitałowej - załącznik nr 5

 

Informacja na podstawie art 86 ust. 5

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

piątek, 11 maj 2018 14:04