Home

9/PN/2018 - wykonanie przebudowy systemu sygnalizacji przyzywowej pacjenta w Oddziale Onkologii Klinicznej z Odcinkiem Dziennym

Ogłoszenie o zamówieniu: https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=efff3c10-4bfd-4b9f-a3c8-d1b94ef33f09

 

Termin ogłoszenia: 11.04.2018r.
Termin składania ofert: 26.04.2018r. godz. 10:00
Termin otwarcia ofert : 26.04.2018r. godz. 10:30
Termin składania wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ: 18.04.2018r.

 


 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

(poprawiono 13.04.2018r. - zgodnie z udzielonymi wyjaśnieniami)

 

Wyjaśnienia treści SIWZ (udzielone 13.04.2018r.)

Wyjaśnienia treści SIWZ (udzielone 13.04.2018r.)

 

W dniu 18.04.2018r. Zamawiający wprowadził zmiany redakcyjne w załączniku nr 2 do umowy

INFORMACJA O WPROWADZONYCH ZMIANACH REDAKCYJNYCH

 

Załączniki do SIWZ:

 załącznik nr 1 Charakterystyka systemu

opis przedmiotu zamówienia
i dokumentacja projektowa

 załącznik nr 1.1

Projekt budowlany

 załącznik nr 1.2

Przedmiary

 załącznik nr 1.3

STWiORB

 załącznik nr 2  

Ogólne warunki umowy (poprawiono 18.04.2018r.)

 załącznik nr 3

Formularz oferty

 załącznik nr 4

Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału

 załącznik nr 5

Oświadczenie dot. przynależności do grupy kapitałowej

 załącznik nr 6

Oświadczenie dot. „self cleaning” (fakultatywne)

 

 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT (art 86 ust 5 PZP) 

 

  WYNIK POSTĘPOWANIA (opublikowano 14.05.2018r)

 

środa, 11 kwiecień 2018 12:27