Home

5/US/2018 - przygotowanie i dostawa całodziennych posiłków dla pacjentów Opolskiego Centrum Onkologii w Opolu oraz odbiór resztek pokonsumpcyjnych

Postępowanie jest prowadzone zgodnie z art. 138o ust.2-4 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004r.,

 

Termin składania ofert:   16.03.2017r. 19.03.2017r.  godz. 10:00

Termin otwarcia ofert :   16.03.2017r. 19.03.2017r.  godz. 10:30

 

Termin składania wniosków o wyjaśnienie treści OIWZ: 12.03.2018

 

Opis Istotnych Warunków Zamówienia [OIWZ]  (poprawiono 14.03.2018r. - zgodnie z treścią wyjaśnień)

 

Załączniki do OIWZ:

 • Specyfikacja stosowanych diet

  załącznik nr 1

  Wymagania ilościowe i jakościowe dotyczące posiłków                   

  załącznik nr 1a

  Ogólne warunki umowy                                  

  załącznik nr 2

  (poprawiono 14.03.2018r. - zgodnie z treścią wyjaśnień)

  Formularz oferty

  załącznik nr 3

  Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału                     

  załącznik nr 4a

  Wzór oświadczenia o braku podstaw wykluczenia

  załącznik nr 4b

  Wykaz zrealizowanych zamówień publicznych

  załącznik nr 5

  Wzór oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej

  załącznik nr 6

 

Wyjaśnienia i modyfikacje treści Ogólnych Warunków Zamówienia z dnia 14.03.2018r.

 

Informacja  na podstawie art 86 ust.5

 

Informacja o udzieleniu zamówienia

 

czwartek, 08 marzec 2018 13:38