Home

1/PN/2019- Dostawa staplerów chirurgicznych

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=82feb863-2a33-4854-aeda-6dc2b0715765

Termin składania ofert: 24.01.2019r. godz.  10:00

Termin otwarcia ofert:   24.01.2019r. godz. 10:30

Termin składania wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ: 19.01.2019r.

Dokumenty do pobrania:

SIWZ

Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia  - formularz asortymentowo cenowy

Załącznik nr 2 - Projekt umowy

Załącznik nr 3 - Formularz ofertowy

Załącznik nr 4 - Wzór oświadczenia wykonawcy

Załącznik nr 5 - Wzór oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik nr 6 - Wzór oświadczenia wykonawcy ( jeżeli dotyczy)

Wyjaśnienia treści SIWZ ( opublikowano 21.01.2019r.)

Informacja z otwarcia ofert ( opublikowano 24.01.2019r.)

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty