Home

8/US/2019 - przygotowanie i dostawa całodziennych posiłków dla pacjentów Opolskiego Centrum Onkologii w Opolu oraz odbiór resztek pokonsumpcyjnych - UWAGA miana terminu składania ofert

Postępowanie jest prowadzone zgodnie z art. 138o ust.2-4

ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004r.,

 

 

UWAGA

Ze względu na czas niezbędny do opracowania odpowiedzi na pytania zadane przez Wykonawców w dniu 9.04.2019r. i umożliwienie Wykonawcom uwzględnienia w ofertach modyfikacji, termin składania ofert zostaje przesunięty na 15.04.2019r., godziny bez zmian.

 

Termin składania ofert: 12.04.2019r. 15.04.2019r. godz. 10:00

Termin otwarcia ofert:  12.04.2019r. 15.04.2019r. godz. 10:30

 

Termin składania wniosków o wyjaśnienie treści Opisu Istotnych Warunków Zamówienia: do 09.04.2019r.

 

Opis Istotnych Warunków Zamówienia

 

Załączniki do OIWZ:
1) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
    • Specyfikacja stosowanych diet - załącznik nr 1
    • Wymagania ilościowe i jakościowe dotyczące posiłków - załącznik nr 1a    załącznik 1a - poprawiony

    • Szczegółowe warunki realizacji usługi - załącznik nr 1b
2) Ogólne warunki umowy - załącznik nr 2
3) Formularz oferty - załącznik nr 3
4) Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału - załącznik nr 4a
5) Wzór oświadczenia o braku podstaw wykluczenia - załącznik nr 4b
6) Wykaz zrealizowanych zamówień publicznych - załącznik nr 5
7) Wzór oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej - załącznik nr 6

 

 

Wyjaśnienia i modyfikacje treści Opisu Istotnych Warunków Zamówienia (opublikowano 11.04.2019r.)

 

Odpowiedzi i modyfikacje - część 1  (opublikowano 11.04.2019r.)

Odpowiedzi i modyfikacje - część 2  (opublikowano 11.04.2019r.)

Odpowiedzi i modyfikacje - część 3  (opublikowano 11.04.2019r.)

 

 Informacja o udzieleniu zamówienia (opublikowano 26.04.2019r.)