Home

5/PN/2019- Dostawa produktów farmaceutycznych

Ogłoszenie o zamówieniu:

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=3972e588-95c8-4d8a-9c83-91db98ae781c

Termin składania ofert: 22.02.2019r. godz 11:00

Termin otwarcia ofert:  22.02.2019r. godz. 11:30

Termin składania wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ: 18.02.2019r.

SIWZ

Załączniki do SIWZ:

 

 • Opis przedmiotu zamówienia (formularz asortymentowo-cenowy) - załącznik nr 1

  • Opis przedmiotu zamówienia -formularz asortymentowo-cenowy( korekta omyłki pisarskiej  poz.14 zad.3 ,
  • opublikowano 15.02.2019r.)                                                       -załącznik nr 1
  • Projekt umowy                                                                                - załącznik nr 2
 • Formularz ofertowy                                                                         - załącznik nr 3
 • Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału                       - załącznik nr 4a
 • Wzór oświadczenia o braku podstaw wykluczenia                         - załącznik nr 4b
 • Wzór oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej           - załącznik nr 5
 • Oświadczenie „ self cleaning” (jeżeli dotyczy)                                - załącznik nr 6

Informacja z otwarcia ofert na podstawie art.86 ust.5 Pzp opublikowano 22.02.2019r.)

Informacja o wyniku postępowania ( opublikowano 07.03.2019r.)

Sprostowanie Zawiadomienia o Wyborze Najkorzystniejszych Ofert (opublikowano 12.03.2019r)

                 

środa, 13 luty 2019 12:42

6/PN/2019- Dostawa materiałów szewnych

Ogłoszenie o zamówieniu:https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=e439f013-04b7-40da-ae79-7708c4d86e46

Termin składania ofert: 01.03.2019r. godz. 10:00

Termin otwarcia   ofert: 01.03.2019r. godz. 10:30

Termin składania wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ: 25.02.2019r.

SIWZ

 

Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia- formularz asortymentowo-cenowy

Załącznik nr 2 - Projekt umowy

Załącznik nr 3- Formularz ofertowy

Załącznik nr 4 - Wzór oświadczenia wykonawcy

Załącznik nr 5 - Wzór oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik nr 6 -  Wzór oświadczenia wykonawcy ( jeżeli dotyczy)

Wyjaśnienia treści SIWZ (opublikowano 26.02.2019r.)

Informacja z otwarcia ofert na podstawie art.86 ust.5 Pzp ( opublikowano 1.03.2019r.)

Informacja o wyniku postępowania ( opublikowano 05.03.2019r.)

czwartek, 21 luty 2019 13:57