Home

Kompetencje kadry

Główny Księgowy 

1.   Zapewnienie terminowego, prawidłowego i kompleksowego ustalenia funkcjonowania systemu obiegu informacji ekonomicznych, niezbędnych do planowania działalności finansowo-gospodarczej, podejmowania prawidłowych decyzji i sprawowania kontroli.
2.   Nadzór nad rzetelnym i terminowym opracowywaniem w nadzorowanym pionie ? zewnętrznych i wewnętrznych informacji i sprawozdań liczbowo – opisowych.
3.   Nadzór nad obiegiem dokumentów, oraz sprawnym i właściwym funkcjonowaniem rachunkowości.
4.   Nadzór nad terminowym i prawidłowym przeprowadzaniem i rozliczaniem inwentaryzacji składników majątkowych, druków ścisłego zarachowania.
5.   Nadzorowanie i kontrola całokształtu prac z zakresu rachunkowości – wykonywanych przez inne komórki organizacyjne.
6.   Zapewnienie terminowego ściągania należności i regulowania zobowiązań.
7.   Zapewnienie prawidłowej wypłaty uposażeń, zasiłków i dodatków oraz opracowania kalkulacji i potrąceń.
8.   Zapewnienie prawidłowego i terminowego rozliczania zaliczek i delegacji służbowych.
9.   Nadzór nad prawidłowym, terminowym i rzetelnym sporządzaniem dokumentacji kasowej i gospodarki kasowej oraz gospodarki kwitariuszami przychodowymi
10. Nadzór nad należytym przechowywaniem i zabezpieczaniem dokumentów księgowych, ksiąg rachunkowych oraz sprawozdań finansowych
11. Zapewnienie dyscypliny pracy dnia roboczego oraz wykonywania zadań przez pracowników nadzorowanego pionu.
12. Nadzór nad prawidłowym i terminowym opracowaniem planu budżetu i analiz z jego realizacji
13. Nadzór  nad prowadzeniem rachunku kosztów

 

Zastępca Dyrektora/NaczelnaPielęgniarka

1.  Nadzór nad pracą podległych komórek organizacyjnych oraz realizowanych przez nie zadań ujętych w Regulaminie Organizacyjnym.
2.  Zapewnienie kompleksowej opieki pielęgniarskiej, położniczej i diagnostycznej w Centrum – planowanie zasobów i zatrudnienia potrzebnego dla właściwej realizacji świadczeń.
3.  Opracowanie i wdrażanie programów zapewniających oczekiwaną jakość realizowanych świadczeń pielęgniarskich i położniczych uwzględniając cele i zadania Centrum oraz cele i funkcje pielęgniarstwa.
4.  Opracowanie strategii pozyskiwania, kariery i rozwoju zawodowego podległych pracowników.
5.  Współudział w diagnozowaniu i rozwiązywaniu problemów organizacyjnych Centrum.
6.  Nadzór nad realizacją programu dostosowawczego zgodnie z wymaganiami obowiązujących aktów prawnych.
7.  Współpraca i nadzór nad tworzeniem planów inwestycyjnych.
8.  Nadzór nad realizacją zadań w zakresie informatyzacji oraz utrzymania ciągłości pracy Centrum w aspekcie eksploatacji obiektów i urządzeń.
9.  Nadzór nad realizacją zadań z zakresu utrzymania czystości, żywienia pacjentów oraz gospodarki odpadami.
10. Wykonywanie czynności zleconych przez Dyrektora wiążących się bezpośrednio z zakresem działalności na stanowisku pracy zastępcy dyrektora, a nie objętych niniejszym dokumentem.
11. Znajomość przepisów prawnych w zakresie zadań na stanowisku pracy.
12. Przestrzeganie właściwego obiegu dokumentów.
13. Nadzór nad prawidłową archiwizacją i zabezpieczeniem danych i dokumentów
14. Uczestnictwo w planowaniu zadań Centrum.
15. Ocena jakości pracy i kwalifikacji podległego personelu.
16. Ocena terminowości sprawozdawczości i jakości realizacji zadań.
17. Nadzór nad realizacją budżetu przeznaczonego na świadczenia pielęgnacyjne.
18. Współuczestnictwo w ocenie funkcjonowania działów pomocniczych Centrum.

 

Ordynator

1.   Zapewnia sprawne funkcjonowanie oddziału pod względem lekarskim, administracyjnym i ekonomicznym oraz właściwe leczenie chorych.
2.   Czuwa nad prawidłowym tokiem pracy na oddziale nadzoruje pod względem fachowym i etycznym pracę personelu oraz dba o dyscyplinę pracy.
3.   Ponosi całkowitą odpowiedzialność za leczenie chorych w oddziale.
4.   Monitoruje, ocenia i analizuje jakość leczenia i dba o rozwój zawodowy podległych pracowników, kieruje pracą lekarzy specjalizujących się na jego oddziale.
5.   Dba, aby chorzy na oddziale leczeni byli zgodnie z postępem wiedzy lekarskiej oraz mieli zapewnioną właściwą opiekę lekarską i pielęgniarską.
6.   Przestrzega, aby środki odurzające i silnie działające były przechowywane w oddziale we właściwy sposób i wydawane wyłącznie na zlecenie lekarza oraz czuwa nad właściwą ewidencją tych środków.
7.   Dokonuje obchodu chorych na oddziale wg ustalonego harmonogramu z udziałem zespołu terapeutycznego.
8.   Organizuje prawidłowy przepływ informacji o pacjencie w ramach uczestniczącego w leczeniu, pielęgnowaniu i rehabilitacji zespołu terapeutycznego.
9.   Dba, aby dokumentacja pacjenta i oddziału była prowadzona dokładnie, terminowo, zgodnie z przebiegiem choroby, leczeniem chorego oraz wymogami statystyki medycznej.
10. Czuwa nad zapewnieniem bezpieczeństwa chorym w oddziale.
11. Dba o racjonalne wykorzystanie łóżek szpitalnych.
12. Osobiście lub przez wyznaczonego asystenta udziela informacji rodzinie lub opiekunom chorego o stanie jego zdrowia. Uwzględnia w tym zakresie życzenia chorego.
13. Czuwa nad przestrzeganiem praw pacjenta przez podległy personel oraz stosowaniem się personelu i pacjentów do obowiązujących regulaminów.
14. W zakresie administracyjno-ekonomicznym ordynator uczestniczy w programowaniu wyposażenia oddziału, dba o stan sanitarno-higieniczny, o właściwe warunki pracy podległego personelu oraz o zaopatrzenie oddziału w sprzęt niezbędny do sprawnego funkcjonowania, a zwłaszcza leki, artykuły sanitarne, sprzęt medyczny. Kontroluje gospodarką lekami na oddziale.
15. Kieruje pracą odpowiedniej poradni specjalistycznej.

 

Kierownik  Zakładu Radioterapii

1.   Odpowiada za sprawne funkcjonowanie zakładu pod względem lekarskim, administracyjnym i ekonomicznym, właściwe leczenie chorych oraz wykorzystanie i stan aparatury terapeutycznej.
2.   Czuwa nad prawidłowym tokiem pracy w zakładzie, nadzoruje pod względem fachowym i etycznym pracę podległego personelu, dba o dyscyplinę pracy.
3.   Ponosi całkowitą odpowiedzialność za leczenie chorych w zakładzie i decyduje o ich sposobie leczenia.
4.   Dba, aby chory w zakładzie był leczony zgodnie z postępem wiedzy lekarskiej oraz miał zapewnioną opiekę ze strony personelu.
5.   Monitoruje, ocenia i analizuje jakość leczenia, dba o rozwój zawodowy podległych pracowników, kieruje pracą lekarzy specjalizujących się w zakładzie.
6.   Organizuje prawidłowy przepływ informacji o pacjencie w ramach zespołu terapeutycznego.
7.   Osobiście lub przez wyznaczonego asystenta udziela informacji rodzinie lub opiekunom o stanie zdrowia chorego uwzględniając w tym zakresie życzenia pacjenta.
8.   Dba o przestrzeganie praw pacjenta przez podległy personel oraz stosowanie się personelu i pacjentów do obowiązujących regulaminów.
9.   Dba o właściwy stan aparatury terapeutycznej i pomocniczej poprzez nadzór nad pracą osób kontrolujących jej stan.
10. Czuwa nad zapewnieniem bezpieczeństwa chorych w zakładzie oraz nad przestrzeganiem przez personel zasad bhp, stosowaniem się do zaleceń Inspektora Ochrony Radiologicznej i przestrzeganiem przez personel zasad postępowania w razie awarii aparatury terapeutycznej.
11. Dba, aby dokumentacja pacjenta i zakładu była prowadzona dokładnie, terminowo, zgodnie z przebiegiem choroby, leczeniem chorego oraz wymogami statystyki medycznej.
12. W zakresie administracyjno-ekonomicznym uczestniczy w programowaniu wyposażenia zakładu, dba o właściwe warunki pracy podległego personelu, o stan sanitarno-higieniczny oraz o zaopatrzenie zakładu w sprzęt niezbędny do właściwego funkcjonowania.
13. Kieruje pracą odpowiedniej poradni specjalistycznej.

 

Kierownik Zakładu Diagnostyki Obrazowej

1.   Kierownik Pracowni Diagnostyki Obrazowej odpowiada za sprawne funkcjonowanie pracowni pod względem lekarskim, administracyjnym i gospodarczym, właściwe wykonywanie zabiegów radiologicznych i radioterapeutycznych u chorych leczonych w szpitalu bądź skierowanych przez przychodnię przyszpitalną. Odpowiada za właściwe wykorzystanie i stan aparatury terapeutycznej.
2.   Kierownik Pracowni Diagnostyki Obrazowej podlega bezpośrednio Dyrektorowi Centrum.
3.   Odpowiada za wykonywane w pracowni badania diagnostyczne.
4.   Kontroluje dokładność wykonywanych badań.
5.   Podpisuje wychodzące z pracowni opisy badań.
6.   Czuwa nad terminowym wydawaniem wyników badań.
7.   Nadzoruje okresową kontrolę i konserwację aparatury i urządzeń w pracowni.
8.   Zwraca szczególną uwagę aby podległy personel był zapoznany i przeszkolony z przepisami bhp i higieny pracy.
9.   Dopilnowuje terminu badań i stosowanie środków ochronnych przez podległy personel.
10. Kierownik pracowni jest bezpośrednim zwierzchnikiem personelu pracowni.

 

Kierownik Pracowni Diagnostyki Laboratoryjnej

1.  Kierownik Diagnostyki Laboratoryjnej odpowiada za sprawne funkcjonowanie Pracowni Diagnostyki Laboratoryjnej pod względem: merytorycznym tj. za wykonywane w pracowni badania diagnostyczne, administracyjnym i gospodarczym.
2.  Nadzoruje kontrolę jakości badań laboratoryjnych.
3.  Odpowiada za właściwe wykorzystanie i stan aparatury laboratoryjnej. Nadzoruje okresową kontrolę i konserwację analizatorów i innych urządzeń znajdujących się w Pracowni.
4.  Autoryzuje wyniki badań laboratoryjnych.
5.  Czuwa nad terminowym wydawaniem wyników badań. 
6.  Zwraca uwagę aby podległy personel był zapoznany i przeszkolony z przepisami bhp. 
7.  Dopilnowuje terminu wykonania badań okresowych personelu.
8.  Kierownik Pracowni podlega bezpośrednio Dyrektorowi Centrum.

 

Kierownik Apteki Szpitalnej

1.  Czuwanie nad prawidłowością realizacji umów  przetargowych w zakresie zaopatrzenia w leki i materiały medyczne,
2.  Prowadzenie przychodów i rozchodów środków narkotycznych,
3.  Realizowanie zadań w oparciu o obowiązujące akty prawne (Prawo Farmaceutyczne, Regulaminy Wewnętrzne i Statut Szpitala),
4.  Czuwanie nad płynnością informacji o wstrzymaniach i wycofaniach leków w oparciu o komunikaty z GIF(współpraca z oddziałami),
5.  Współpraca z oddziałami i przełożonymi oddziałów w zakresie prowadzonych badań klinicznych,
6.  W ramach współpracy z Polskim Towarzystwem Farmaceutycznym i Izbą Aptekarską, poszerzanie wiedzy i umiejętności z zakresu farmacji onkologicznej(udział w sympozjach, zjazdach i szkoleniach),
7.  Zapewnienie fachowego nadzoru nad edukacja personelu przebywającego na stażu zawodowym,
8.  Nadzór nad prawidłowością pracy całego personelu apteki, oraz całej komórki w ramach wszystkich wyznaczonych zadań.

 

Kierownik bloku operacyjnego

1. Koordynowanie pracą personelu bloku operacyjnego.
2. Koordynowanie realizacją planów operacyjnych oddziałów zabiegowych.
3. Nadzór nad punktualnością rozpoczęcia zabiegów operacyjnych i koordynowanie przerw między zabiegowych. Wszelkie modyfikacje uzgadniać z ordynatorami i pielęgniarkami koordynującymi,
4. Ścisła współpraca z pielęgniarką koordynującą w sprawie przestrzegania serwisowania sprzętu anestezjologicznego jak i chirurgicznego, którym dysponuje Blok Operacyjny,
5. Układanie grafików dyżurowych anestezjologicznych na Bloku Operacyjnym,
6. Wyznaczanie lekarza anestezjologa do pracy w Poradni Przeciwbólowej,
7. Prowadzenie ścisłej kontroli przychodów i rozchodów narkotyków i leków anestezjologicznych stosowanych na Bloku Operacyjnym,
8. Współpraca z ordynatorami prowadzącymi oddziały,
9. Ustalenie zasad przygotowania do operacji,
10. Uczestniczenie w omawianiu przedstawionych przez ordynatorów oddziału wskazań operacyjnych, ustalania rodzaju, typu i rozległości zabiegu,

11. Przed przystąpieniem do znieczulenia anestezjolog sprawdza tożsamość chorych i wyznaczonego dla nich zabiegu operacyjnego,

12. Wykonywanie całości prac związanych ze znieczuleniem do zabiegów operacyjnych,

13. W czasie operacji anestezjolog kieruje całością postępowania leczniczego w zakresie podawania krwi, środków krwiopochodnych i zastępczych, przeciwdziałania wstrząsowi, uzupełnienia niedoborów i stosowania innych specjalnych metod postępowania,

14. W porozumieniu z ordynatorami oddziałów lub lekarzem operującym anestezjolog decyduje w przypadkach wątpliwych o ograniczeniu rozległości zabiegu, dalszym prowadzeniu lub przerwaniu pierwotnie zamierzonej operacji,

15. Wykonywanie zaawansowanych zabiegów reanimacyjnych,

16. W okresie pooperacyjnym anestezjolog wspólnie z lekarzem leczącym nadzoruje stan ogólny chorego wkraczając czynnie w przypadku powikłań,

17. Przebywanie na bloku operacyjnym przez cały czas trwania dyżuru,

18. Raportowanie dyżuru,

19. Konsultowanie pacjentów oddziału zabiegowego,

20. Miarę możliwości spełniać życzenia chorego dotyczące rodzaju bądź sposobu znieczulenia,

21. Należyte prowadzenie dokumentacji znieczulenia (protokołów kart znieczulenia)

22. Nadzór nad pracą personelu pomocniczego zatrudnionego przy czynnościach związanych ze znieczuleniem,

23. Dopilnowanie dokładnego i terminowego wykonania ustalonych czynności związanych ze znieczuleniem,

24. Utrzymanie w stanie użyteczności i bezpieczeństwa urządzeń, aparatury i sprzętu anestezjologicznego,

25. Przestrzeganie praw pacjenta i etyki lekarskiej,

26. Systematyczne samokształcenie,

27. Wykonywanie pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami bhp i p.poż. i zarządzeniami Dyrektora obowiązującymi w Opolskim Centrum Onkologii

28. Dopilnowanie, aby wszystkie niezbędne zabiegi i badania pomocnicze były wykonywane w terminie przez niego ustalonym,

29. Sprawy sporne i konfliktowe rozstrzygać z pielęgniarką koordynującą, a w razie potrzeby z Dyrektorem.

Kierownik Działu Statystyki Medycznej i Wojewódzkiego Biura Rejestracji Nowotworów

Kieruje, koordynuje, szkoli, nadzoruje i ocenia pracę zespołu Działu Statystyki Medycznej i Wojewódzkiego Biura Rejestracji Nowotworów w obszarze zadań, kompetencji i uprawnień przypisanych stanowiskom Działu, a realizowanym przez podległych pracowników. Szczegółowymi obszarami zadań kierownika DSMiWBRN są: statystyka medyczna, analizy statystyczne, sprawozdawczość statystyczna określonych przez Dyrektora OCO obszarów, rejestracja świadczeń medycznych realizowanych w OCO i ich rozliczenia z płatnikami, dokumentacja medyczna i jej udostępnianie, przetwarzanie danych w bazie Wojewódzkiego Biura Rejestracji Nowotworów oraz aktualizacja wiedzy i umiejętności.
Do zadań kierownika Działu Statystyki Medycznej i Wojewódzkiego Biura Rejestracji Nowotworów należy ponadto:
1.  Odpowiedzialność za sprawne funkcjonowanie działu pod względem merytorycznym, właściwe wykonywanie zadań na poszczególnych stanowiskach pracy w zespole Działu,
2.  Prowadzenie polityki personalnej gwarantującej odpowiedni poziom pracy w przynależnym zespołowi zakresie zadań,
3.  Nadzór nad szkoleniami z zakresu bhp i p/poż, polityki bezpieczeństwa informacji, ochrony danych osobowych, wewnętrznymi obowiązującymi podległy personel,
4.  Nadzór nad terminowością i wykonywaniem badań okresowych, stosowaniem środków ochronnych (odzież i obuwie ochronne) przez podległy personel,
5.  Dbałość o właściwy stan i racjonalne wykorzystanie sprzętu i materiałów,
6.  Współudział w planowaniu, realizacja i ocenie stanu wyposażenia stanowisk pracy oraz efektywności pracy podległego personelu.