Home

Kontrole zewnętrzne


 

Wykaz kontroli zewnętrznych przeprowadzonych w SPZOZ Opolskim Centrum Onkologii

w Opolu w 2017 roku

 

L.p.

Podmiot
kontrolujący

Przedmiot
kontroli

1.

Państwowa Inspekcja Pracy w Opolu

BHP, prawo pracy, legalność zatrudnienia

 2.

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Opolu

Pobór próbek wody w kierunku Legionella sp.

 3.

Państwowa Agencja Atomistyki

w Warszawie

Kontrola stanu ochrony radiologicznej

 4.

Regionalne Centrum Krwiodawstwa

i Krwiolecznictwa w Opolu

Kontrola oddziałów wz. gospodarki krwią. Kontrola warunków przechowywania krwi i jej składników przed transfuzją oraz pojemników z pozostałością po przetoczeniu

 5.

Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Opolu

Kontrola doraźna – warunki sporządzania indywidualnych dawek cytostatycznych dla pacjentów i kwalifikacje personelu zatrudnionego przy ich sporządzaniu

 6.

Państwowa Inspekcja Pracy w Opolu

BHP, prawo pracy, legalność zatrudnienia

 7.

Centralny Ośrodek Koordynujący – kontrola na podstawie upoważnienia Ministra Zdrowia

Kontrola aparatu mammograficznego i dokumentacji testów podstawowych i specjalistycznych

8.

Zarząd Województwa Opolskiego

Realizacja zadań określonych w Regulaminie Organizacyjnym, Statucie, dostępność i jakość udzielanych świadczeń zdrowotnych w wybranym zakresie

Prawidłowość stosowania procedur przy udzielaniu zamówień publicznych o wartości poniżej 30000 euro

9.

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Opolu

Przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych.

Ocena zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej rozwiązań technicznych zastosowanych w obiekcie budowlanym

10.

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Opolu

Stan techniczny i porządkowy pomieszczeń, gospodarka odpadami, obrót bielizną, dokumentacja zdrowotna pracowników, zachowanie zasady dezynfekcji, sterylizacji, wykonawstwo i dokumentacja szczepień ochronnych pracowników

11.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Opolu

Ocena zgodności przedłożonych do Wojewódzkiego Funduszu dokumentów do wypłaty II transzy pożyczki – rozliczających inwestycję ze stanem faktycznym

12.

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Opolu

Urzędowa kontrola żywności, ocena bieżącego stanu sanitarnego

13.

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Opolu

Ocena realizacji wymogów bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie narażenia na czynniki chemiczne, szkodliwe czynniki

 

 


 

Wykaz kontroli zewnętrznych przeprowadzonych w SPZOZ Opolskim Centrum Onkologii w Opolu

w 2018 roku

 

 

L.p.

Podmiot
kontrolujący

Przedmiot
kontroli

1.

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Opolu

Wydanie opinii sanitarnej na wniosek Opolskiego Centrum Onkologii w związku z niedostosowaniem do obowiązujących przepisów

2.

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Opolu

Kontrola na wniosek Opolskiego Centrum Onkologii – wydanie opinii sanitarnej, w związku z wystąpieniem do GIS o zgodę na rozszerzenie działalności z wykorzystaniem promieniowania

3.

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Opolu

Kontrola stanu higieny radiacyjnej i nadzoru bhp nad źródłami pól elektromagnetycznych

4.

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Opolu

Higiena radiacyjna- pełny zakres (promieniowanie jonizujące + pole elektromagnetyczne)

5.

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Opolu

Kontrola na wniosek Opolskiego Centrum Onkologii – Pracownia histopatologii

 

 

 Wykaz kontroli zewnętrznych przeprowadzonych w SPZOZ Opolskim Centrum Onkologii w Opolu

w 2019 roku

 

Wykaz kontroli zewnętrznych przeprowadzonych w SPZOZ Opolskim Centrum Onkologii w Opolu w 2020 roku