Home

Majątek jednostki

Lp. Wyszczególnienie Wartość bilansowa wg stanu na dzień 31.12.2016 r.
Wartość brutto Umorzenie Wartośc netto

1

 

Wartości niematerialne i prawne

1 397 730,25 1 362 675,25 35 055,00

2

 

Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 1 191 382,09 - 1 191 382,09

3

 

Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 44 177 135,87 11 103 033,26 33 074 102,61

4

 

Urządzenia techniczne i maszyny

6 842 891,54 3 693 581,19 3 149 310,35

5

 

Środki transportu

109 209,28 105 890,35 3 318,93

6

 

Inne środki trwałe

68 331 473,83 52 999 016,77 15 332 457,06

7

 

Środki trwałe w budowie

9 240 753,81 - 9 240 753,81

8

 

OGÓŁEM WARTOŚĆ

131 290 576,67 69 264 196,82 62 026 379,85