Home

Przedmiot działalności

Obszar działania

Podstawowym obszarem działania Centrum jest województwo opolskie.
Dodatkowy obszar działania może być określony w umowach z dysponentami środków finansowych.

Cele

Celem Centrum jest dążenie do osiągnięcia określonych standardów jakości w zakresie sprawowanej opieki zdrowotnej nad ludnością zamieszkałą na obszarze działania Centrum oraz promocja zdrowia w reprezentowanych przez Centrum dziedzinach.
Celem Centrum jest również uczestniczenie w przygotowaniu osób do wykonywania zawodu medycznego i kształceniu osób wykonujących zawód medyczny.
W kształceniu osób wykonujących zawód medyczny Centrum uczestniczy na zasadach określonych w przepisach o specjalizacji lekarzy, pielęgniarek i położnych, i innych osób wykonujących zawód medyczny.

Zadania

Do podstawowych zadań Centrum należy w szczególności:
-    udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie stacjonarnej i ambulatoryjnej opieki zdrowotnej realizowanych przez jednostki i komórki organizacyjne Centrum, a także programów zdrowotnych i zadań dodatkowych na podstawie zawartych umów z dysponentami środków publicznych i niepublicznych,
-    analiza popytu na świadczenia zdrowotne udzielane przez Centrum,
-    orzecznictwo lekarskie,
-    prowadzenie Wojewódzkiego Biura Rejestracji Nowotworów i statystyki medycznej,
-    nadzór merytoryczny w zakresie lecznictwa onkologicznego w innych zespołach opieki zdrowotnej podległych Województwu Opolskiemu
-    prowadzenie i nadzorowanie działań profilaktycznych w zakresie chorób nowotworowych,
-    działania prowadzące do wczesnego wykrywania nowotworów,
-    prowadzenie działalności naukowo-dydaktycznej,
-    organizowanie i prowadzenie szkoleń pracowników medycznych Centrum oraz innych zakładów służby zdrowia podległych Województwu opolskiemu,
-    promocja zdrowia ze szczególnym uwzględnieniem zadań wynikających z Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych,
-    tworzenie i utrzymywanie specjalistycznych rezerw służby zdrowia oraz gospodarowanie tymi rezerwami na zasadach określonych w przepisach prawa,
-    realizacja zleconych przez właściwy organ określonych zadań związanych z obronnością kraju.

Rodzaje i zakres udzielanych świadczeń

Centrum udziela świadczeń zdrowotnych na zasadach określonych w ustawie o zakładach opieki zdrowotnej, przepisach odrębnych lub umowach cywilnoprawnych.
Centrum może prowadzić, bez szkody dla jakości i dostępności realizowanych statutowo świadczeń zdrowotnych, odpłatną działalność gospodarczą w zakresie:
-    wynajmu wolnych powierzchni lokalowych będących w jego dyspozycji,
-    prowadzenia punktów gastronomicznych, handlowych, usługowych, wypożyczalni itp.,
-    wynajmu, dzierżawy lub oddawania w użytkowanie wyposażenia, narzędzi, urządzeń, sprzętu itp. zbędnych dla realizacji podstawowych celów i zadań Centrum określonych w statucie.