Home

Przyjmowanie pacjentów

Rejestracja i przyjmowanie pacjentów
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rejestracja w Opolskim Centrum Onkologii czynna jest w poniedziałek, środę, czwartek od godziny 7.00 do 15.00, we wtorki od godz. 7.00 do godz. 18.00,kiedy dłużej czynne są Poradnie: Chirurgii Onkologicznej, ProfilaktykiChorób Piersi, Chemioterapii (kontrolnej), Onkologii Ogólnejoraz Pracownia Mammograficzna.

 

Rejestracja pacjentów odbywa się w dni robocze w następujących godzinach:


- wponiedziałek       od godz. 7.00do godz. 14.30
- we wtorek               od godz. 7.00 do godz. 17.30
- w środę                    od godz. 7.00do godz. 14.30
- w czwartek              od godz. 7.00do godz. 14.30
- w piątek                   od godz. 7.00do godz. 14.30


lub do limitów przyjęć, określonych zarządzeniem dyrektora OCO, obowiązujących
w następujących poradniach:
- chirurgii onkologicznej      – limit dzienny do 50 pacjentów,
- onkologii ginekologicznej   – limit dzienny do 25 pacjentek,
- radioterapii                          – limit dzienny do 30 pacjentów,
- poradni profilaktyki chorób piersi – limit dzienny do 50 pacjentów,
- poradni chemioterapii (kontrolnej) – limit dzienny do 35 pacjentów,

Poza limitem przyjmowani są pacjenci: zaplanowani do przyjęć na oddziały szpitalne,
na wyznaczone terminem w OCO zabiegi ambulatoryjne, do zmiany opatrunku po zabiegach, do konsultacji specjalistycznych z innych szpitali, przywiezieni karetką oraz pacjenci „pierwszorazowi” z rozpoznaniem choroby nowotworowej do Poradni Radioterapii lub Poradni Onkologii Ginekologicznej oraz do Poradni Profilaktyki Chorób Piersi – pacjentki skierowane na etap diagnostyki pogłębionej w programie mammografii skryningowej.

Istnieje możliwość planowania wizyt (zapisy do 20 osób nas liście na dany dzieńz wyprzedzeniem), telefonicznie od godziny 12.00,pod numerami telefonów: 77441604; 77441605: 77441607; 77441608.W dniu wizyty zaplanowanej wcześniej (telefonicznie czy bezpośrednio), należy zgłosić się do rejestracji (w budynku, w którym mieści się dana poradnia) do godz. 11.30 oraz przedstawić dokument tożsamości z numerem PESEL, a następnie pobrać numer kolejności przyjęcia w wybranej poradni.

W przypadku pierwszej wizyty, podczas rejestracji, zakładana jest kartoteka – historia choroby pacjenta w postaci papierowej oraz w systemie informatycznym nadawany jest niepowtarzalny identyfikatora ID pacjenta. Kartotekastanowi jeden całościowy zbiór dokumentacji medycznej pacjenta, zawierający chronologiczny wykaz świadczeńzdrowotnych realizowanych na rzecz pacjentaw Opolskim Centrum Onkologii. Każda kartoteka zawierać powinna „Zgodę (lub brak zgody) pacjenta na przekazywanie określonym osobom informacji o stanie jego zdrowia, o udzielonych świadczeniach zdrowotnych oraz na udostępnianie dokumentacji medycznej”.

Zgłaszający się pacjenci są rejestrowani na podstawie dokumentu tożsamości zawierającego nr PESEL.

Osoby nie mające potwierdzenia NFZ do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych(w eWUŚ) wypełniają oświadczenie o przysługującym im prawie do bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej (jeżeli są pewni, że je posiadają) lub sami pokrywają koszty udzielanych świadczeń w Opolskim Centrum Onkologii.

 

Przyjmowanie pacjentów do leczenia szpitalnego
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przyjęcie pacjenta do leczenia szpitalnego odbywa się na podstawie skierowania wystawionego przez lekarza w poradni specjalistycznej Opolskiego Centrum Onkologii i podlega rejestracji na zasadach ogólnych, obowiązujących w OCO.

W przypadku braku uprawnień do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych, pacjent powinien opłacić zaplanowane w czasie hospitalizacji badania i zabiegi.

 

Izba przyjęć
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Izba przyjęć przyjmuje pacjentów do leczenia szpitalnego w dni robocze w godzinach od 7.25 do godz. 15.00.

Przy przyjęciu do szpitala wymagane są następujące dokumenty: skierowanie do szpitala, dowód osobisty, dane dotyczące najbliższych pacjentowi osób (w tym numer telefonu). Dodatkowo pacjent powinien przedstawić aktualną dokumentację medyczną z dotychczasowego leczenia w innych zakładach opieki zdrowotnej oraz przynieść leki, które pacjent na stałe przyjmuje w domu. Ponadto, grupę krwi jeżeli miał oznaczoną.

Do Izby przyjęć pacjent zgłasza się po wcześniejszej rejestracji i kwalifikacji pacjenta do przyjęcia przez lekarza (badanie lekarskie) w poradni, która wcześniej wystawiła skierowanie.

W Izbie przyjęć po założeniu niezbędnej dokumentacji, pacjent podpisuje oświadczenie, w którym wskazuje osobę/osoby, którką/które upoważnia do uzyskiwania informacji o stanie zdrowia i do uzyskania dokumentacji medycznej. Pacjent przebiera się z ubrania cywilnego w piżamę (własną lub szpitalną). Pacjent może przekazać swoje rzeczy osobiste rodzinie lub oddać je do depozytu szpitalnego rzeczy osobistych: odzieży i obuwia lub rzeczy wartościowych, otrzymuje potwierdzenie odbioru rzeczy chorego.


Po dokonaniu wszystkich formalności niezbędnych do przyjęcia pacjenta do szpitala, pacjent zostaje odprowadzony w asyście pracownika Opolskiego Centrum Onkologii do wyznaczonego oddziału wraz z dokumentacją medyczną pacjenta.

W przypadku pacjenta, dla którego jest to kolejny pobyt w centrum Onkologii i zna teren szpitala, dopuszcza się możliwość, aby pacjent sam lub w asyście rodziny dotarł do oddziału, do którego ma skierowanie. W tej sytuacji dokumentacja jest dostarczona niezwłocznie do wyznaczonego oddziału przez pracownika Izby przyjęć.

Każdy pacjent przyjmowany do szpitala Opolskiego Centrum Onkologii powinien być wyposażony w piżamę, szlafrok, przybory toaletowe, obuwie zamienne.

Depozyt ubrań i rzeczy wartościowych dla pacjentów czynny jest w dni robocze w godzinach od 8.00 do 15.00.

Zarzeczy nie pozostawione w depozycie, wniesione na teren szpitala, Opolskie Centrum Onkologii nie ponosi odpowiedzialności.

 

Wypisanie ze szpitala
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wypisanie ze szpitala, jeżeli przepisy szczególne nie stanowią inaczej, następuje:
- gdy stan zdrowia nie wymaga dalszego leczenia w szpitalu,
- na żądanie osoby przebywającej w szpitalu lub jej przedstawiciela ustawowego,
- gdy osoba przebywająca w szpitalu w sposób rażący narusza regulamin porządkowy, a nie zachodzi obawa, że odmowa lub zaprzestanie leczenia może spowodować bezpośrednie niebezpieczeństwo dla jej życia lub zdrowia albo życia lub zdrowia innych osób.

Osoba występująca o wypisanie ze szpitala na własne żądanie jest informowana przez lekarza o możliwych następstwach zaprzestania leczenia w szpitalu. Osoba ta składa pisemne oświadczenie o wypisaniu ze szpitala na własne żądanie. W przypadku braku takiego oświadczenialekarz sporządza notatkę w dokumentacji medycznej pacjenta.

Odbiór rzeczy pacjenta z depozytu szpitalnego odbywa się w dniu wypisu pacjenta ze szpitala na podstawie okazania dokumentu potwierdzającego przyjęcie rzeczy do depozytu.

Po potwierdzeniu odbioru przez pacjenta rzeczy zdeponowanych w szpitalu, uzyskaniu potwierdzenia z oddziału o wypisie pacjenta ze szpitala, pracownik izby przyjęć dokonuje odpowiedni wpis w Księdze Przyjęć i Odmów.