Home

Rejestr nowotworów

Wojewódzkie Biuro Rejestracji Nowotworów

kontynuatorem zadań Regionalnego Rejestru Nowotworów

Kierownik:  mgr Wiesława Kaczmarek

Zespół:   Teresa Gebauer, Danuta Owsiak

Współpraca: dr n. med. Kazimierz Drosik – konsultant wojewódzki ds. onkologii klinicznej

Powołane z dniem 1 stycznia 2013 roku, rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 roku(Dz. U. 2012 poz. 1497) w sprawie utworzenia Krajowego Rejestru Nowotworów, Wojewódzkie Biuro Rejestracji Nowotworów jest kontynuatorem zadań Regionalnego (Wojewódzkiego) Rejestru Nowotworów działającego w Opolskim Centrum Onkologii od 1974 roku, które przechowuje dane w postaci papierowej (od 1974 roku) oraz posiada bazę elektroniczną  zgłaszanych zachorowań i zgonów z powodu nowotworów złośliwych osób zamieszkałych na terenie województwa opolskiego, prowadzoną od 1985r. do  30 czerwca 2013r.

Zadaniem Wojewódzkiego Biura Rejestracji Nowotworów jest nadal gromadzenie i przetwarzanie danych o rozpoznaniach i podejrzeniach występowania nowotworów złośliwych na terenie województwa, na podstawie kart zgłoszenia nowotworów złośliwych.

Podstawą prawną rejestracji zachorowań na nowotwory złośliwe jest ustawa o statystyce publicznejz dnia 29 czerwca 1995 roku oraz coroczne rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów: programy badań statystycznych statystyki publicznej na poszczególne lata, aktualnie rozporządzenie z dnia 13 września 2013 r. poz. 1223 w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2013 (zmieniające wzór KZNZ).

Karta Zgłoszenia Nowotworu Złośliwego MZ/N-1a służy do zgłaszania wykrytych przypadków nowotworów złośliwych oraz raka in situ przez placówki publicznej i niepublicznej służby zdrowia na terenie całego kraju. Kartę należy wypełniać: - przy pierwszym rozpoznaniu lub podejrzeniu nowotworu, - przy tych wizytach kontrolnych, w czasie których zostały stwierdzone istotne zmiany mające związek z: diagnozą (zmiana lub doprecyzowanie rozpoznania, stwierdzenie kolejnego nowotworu); leczeniem (podjęcie i zakończenie leczenia, wdrożenie innego leczenia); postępem choroby (stwierdzenie przerzutów, nawrotu, progresji lub transformacji choroby). - na podstawie aktu zgonu, jeśli przyczyną zgonu był nowotwór złośliwy.

Zgłoszeniu podlegają choroby nowotworowe oznaczone w X rewizji Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych numerami C00-C97, D00-D09 oraz D37-D48 (nowotwory o niepewnym lub nieznanym charakterze).
Obowiązek sprawozdawczy kart MZ/N-1a w 2014 r. reguluje Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 sierpnia 2013r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2014 (Dz. U.  2013 poz. 1159).
Od 1997 roku obowiązuje  w Polsce X Rewizja Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Choróbi Problemów Zdrowotnych z roku 1994 (Dz. Urz. MZiOS 1996, nr 13, poz.35)- ICD10, według której klasyfikowane są także rozpoznania chorób nowotworowych.

W 2013 roku, zgodnie z ustawą o systemie informatyzacji w ochronie zdrowia (Dz. U. Nr 113, poz. 657 i Nr 174, poz. 1039) powołano Krajowy Rejestr Nowotworów z centralną, elektroniczną bazą danych, za którego funkcjonowanie odpowiedzialne jest Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej - Curie z siedzibą w Warszawie. Dane wojewódzkie opracowywane są w centralnej bazie Krajowego Rejestru Nowotworów przez powołane Wojewódzkie Biura Rejestracji Nowotworów.

Warunkiem prawidłowej oceny stanu zagrożenia nowotworami złośliwymi jest wysoka kompletność rejestracji nowotworów w badanej populacji. W Polsce i w województwie opolskim także, zachorowalność należałoby określać jeszcze jako ”zarejestrowaną zachorowalność”  bowiem przedstawiane dane o zachorowalności obciążone są niedorejestrowaniem  z powodu braków w  dopływie informacji.

Historycznie obserwuje się znaczącą poprawę jakości rejestracji nowotworów złośliwych w Polsce, województwo opolskie ma wysoką kompletność rejestracji.
Analizę epidemiologiczną Opolszczyzny w przedmiotowym zakresie zawierają coroczne biuletyny wydawane pod nazwą „Nowotwory złośliwe w województwie opolskim w roku ....”.

Raporty Krajowego Rejestru Nowotworów

Opinie ekspertów o nowotworach złośliwych w Polsce

Czy nowotwór złośliwy można wyleczyć

Spis rejestrów w Polsce

Standardy rejestracji nowotworów

 


 

Nowotwory złośliwe w województwie opolskim

2014

 2015

 

BRAK DANYCH

2016

 

BRAK DANYCH

2017

 

BRAK DANYCH

2010

2011

2012

2013

2006

2007

2008

2009

2002

2003

2004

2005