Home

Status prawny Centrum

Podmiot tworzący zakład: województwo opolskie.

Pełna nazwa siedziby zakładu: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Opolskie Centrum Onkologii im. prof. Tadeusza Koszarowskiego w Opolu

Adres siedziby zakładu: 45-061 OPOLE, ul. Katowicka 66A

Podstawa prawna utworzenia zakładu: zarządzenie nr 124/98 Wojewody Opolskiego z 9 grudnia 1998 r. w sprawie utworzenia Wojewódzkiego Ośrodka Onkologii

Miejsce rejestracji: Krajowy Rejestr Sądowy nr KRS 0000001712 Sad Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Data rozpoczęcia działalności: 01.01.1999 r.

Podstawowy obszar działania: województwo opolskie, dodatkowy obszar może być określony w umowach z innymi dysponentami środków

Podstawa prawna działalności: Opolskie Centrum Onkologii działa na podstawie:

  • Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2015., poz. 618, z późn. zm);
  • Statutu

Kierownik zakładu: Marek Staszewski

Organ sprawujący nadzór: Samorząd Województwa Opolskiego