Home

Udostępnianie informacji publicznej

Zgodnie z obowiązującą Ustawy z dnia 6 wrzenia 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej SP ZOZ Opolskiego Centrum Onkologii w Opolu im. prof. T. Koszarowskiego, jest udostępniana na wniosek.

Wzór wniosku o udostępnienie informacji publicznej można pobrać z niniejszej strony.

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak nie w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeśli nie może być udostępniona w tym terminie, stosuje się odpowiednio przepisy Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnych z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje Centrum nie umożliwiają udostępnienia w takiej formie.

W takim przypadku powiadamia się pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskazuje sposób,
w jaki informacja może być udostępniona. Jeśli wnioskodawca w terminie 14 dni od powiadomienia nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób wskazany w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji umarza się.

Odmowa udostępniania informacji oraz zakończenie postępowania o udostępnienie informacji w sprawach związanych z kierowaniem zakładem następują w drodze decyzji Dyrektora SP ZOZ Opolskiego Centrum Onkologii w Opolu im. prof. T. Koszarowskiego.

Pobierz wniosek o udostępnienie informacji publicznej