Home

Zadania i cele Centrum

Do głównych zadań Opolskiego Centrum Onkologii należą:

 

 • dzielanie  świadczeń  zdrowotnych  w  zakresie  stacjonarnej i  ambulatoryjnej  opieki  zdrowotnej  realizowanej  przez  jednostki i  komórki  organizacyjne Centrum
 • analiza  popytu  na  świadczenia  zdrowotne udzielane  przez  Centrum
 • orzecznictwo  lekarskie
 • prowadzenie  Wojewódzkiego Biura Rejestracji Nowotworów  i  statystyki   medycznej
 • nadzór  merytoryczny  w  zakresie  lecznictwa onkologicznego w  innych  zespołach  opieki  zdrowotnej  podległych  Zarządowi Województwa
 • prowadzenie  i nadzorowanie  działań  profilaktycznych w  zakresie chorób  nowotworowych
 • działania  prowadzące  do  wczesnego  wykrywania  nowotworów
 • prowadzenie  działalności  naukowo – dydaktycznej
 • organizowanie  i prowadzenie  szkoleń  pracowników  medycznych    oraz  innych  zakładów  służby  zdrowia  podległych  Zarządowi  Województwa
 • promocja  zdrowia  ze  szczególnym  uwzględnieniem  zadań  wynikających  z  Narodowego  Programu  Zwalczania  Chorób  Nowotworowych
 • tworzenie  i  utrzymywanie  specjalistycznych  rezerw  służby  zdrowia
 • realizacja  określonych  zadań  związanych  z  obronnością  kraju
 • prowadzenie  działalności  gospodarczej

 

 

Celem działania jest profilaktyka i leczenie chorób nowotworowych oraz prowadzenie działalności naukowo – dydaktycznej.

Opolskie Centrum Onkologii obejmuje opieką onkologiczną wszystkich mieszkańców Opolszczyzny  chorych  na  nowotwory, a także mieszkańców województw sąsiednich.