Home

Zadania publiczne

Populacyjny Program Wczesnego Wykrywania Raka Piersi

Opolskie Centrum Onkologii realizuje na podstawie umowy z Ministerstwem Zdrowia zadania Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych (Dz. U. nr 143, poz.1200 z dnia 1 lipca 2005r. z późn. zm.) w zakresie Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi. Szczegółowe zadania zawarte w umowie z Ministerstwem Zdrowia realizuje od 2006 roku Wojewódzki Ośrodek Koordynujący Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi powołany w Opolskim Centrum Onkologii.

Celem Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych jest:

1) zahamowanie wzrostu zachorowań na nowotwory;
2) osiągnięcie średnich europejskich wskaźników w zakresie wczesnego wykrywania nowotworów;
3) osiągnięcie średnich europejskich wskaźników skuteczności leczenia;
4) stworzenie warunków do wykorzystania w praktyce onkologicznej postępu wiedzy o przyczynach  i mechanizmach rozwoju nowotworów złośliwych;
5) utworzenie systemu ciągłego monitorowania skuteczności zwalczania nowotworów w skali kraju i poszczególnych regionach kraju.

W ramach Programu podejmuje się działania dotyczące w szczególności:


1) rozwoju profilaktyki pierwotnej nowotworów złośliwych, w tym zwłaszcza zależnych od palenia tytoniu i niewłaściwego żywienia;
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611 i Nr 189, poz. 1851, z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz. 2135 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 14, poz. 114 i Nr 64, poz. 565).
2) wdrożenia populacyjnych programów wczesnego wykrywania, a w szczególności raka szyjki macicy, piersi, jelita grubego oraz wybranych nowotworów u dzieci;
3) zwiększenia dostępności do metod wczesnego rozpoznawania oraz wdrożenia procedur zapewnienia jakości diagnostyki i terapii nowotworów;
4) standaryzacji procedur leczenia napromienianiem;
5) uzupełnienia oraz wymiany wyeksploatowanych urządzeń do radioterapii i diagnostyki nowotworów;
6) upowszechnienia metod leczenia skojarzonego;
7) rozwoju i upowszechniania współczesnych metod rehabilitacji chorych, ograniczania odległych następstw leczenia oraz opieki paliatywnej w onkologii;
8) rozwoju i upowszechnienia nauczania onkologii w kształceniu przeddyplomowym i podyplomowym lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek, położnych i przedstawicieli innych zawodów medycznych;
9) poprawy działania systemu zbierania danych o stopniu zaawansowania nowotworów;
10) upowszechniania wiedzy w społeczeństwie na temat profilaktyki, wczesnego rozpoznawania i leczenia nowotworów.

Główne zadania realizowane przez Wojewódzki Ośrodek Koordynujący Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi:

• Działania na rzecz poprawy zgłaszalności  kobiet w przesiewowych (skryningowych) badaniach mammograficznych;
• Monitorowanie kobiet z nieprawidłowym wynikiem testu;
• Szkolenia realizatorów mammografii skryningowej;
• Kontrole jakości skryningowych badań mammograficznych;
• Koordynacja, monitorowanie i sprawowanie nadzoru nad realizacją programu profilaktyki raka piersi w województwie;
• Współpraca z Centralnym Ośrodkiem Koordynującym (Centrum Onkologii-Instytut w Warszawie), Wojewódzkim i Krajowym Rejestrem Nowotworów, Narodowym Funduszem Zdrowia, Ministerstwem Zdrowia;
• Współpraca z samorządem, władzami administracyjnymi, innymi instytucjami i organizacjami celem upowszechniania wiedzy na temat czynników ryzyka rozwoju raka piersi oraz konieczności okresowej kontroli mammograficznej.