Przejdź do treści Wyszukiwarka Kontakt

Udostępnianie informacji

Utworzono: poniedziałek, 27 grudnia 2021 12:45

Zgodnie z obowiązującą Ustawy z dnia 6 wrzenia 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej SP ZOZ Opolskiego Centrum Onkologii w Opolu im. prof. T. Koszarowskiego, jest udostępniana na wniosek.


Wzór wniosku o udostępnienie informacji publicznej można pobrać z niniejszej strony.


Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak nie w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeśli nie może być udostępniona w tym terminie, stosuje się odpowiednio przepisy Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.


Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnych z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje Centrum nie umożliwiają udostępnienia w takiej formie.


W takim przypadku powiadamia się pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskazuje sposób, w jaki informacja może być udostępniona. Jeśli wnioskodawca w terminie 14 dni od powiadomienia nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób wskazany w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji umarza się.


Odmowa udostępniania informacji oraz zakończenie postępowania o udostępnienie informacji w sprawach związanych z kierowaniem zakładem następują w drodze decyzji Dyrektora SP ZOZ Opolskiego Centrum Onkologii w Opolu im. prof. T. Koszarowskiego.

Download
wniosek
PDF, 0.02 MB
  • Stanowisko:
  • Udostępniający
  • BIP Admin
  • Data publikacji:
  • 27.12.2021 12:45
  • Data modyfikacji:
  • 04.01.2022 14:39
  • Ilość wyświetleń:

Rejestr zmian