Przejdź do treści Wyszukiwarka Kontakt

Informacja o zmianie warunków dla konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu wykonywania badań laboratoryjnych z zakresu analityki medycznej i dla potrzeb badań klinicznych oraz analityki mikrobiologicznej na rzecz Opolskiego Centrum On

Informacja o zmianie warunków dla konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu wykonywania badań laboratoryjnych z zakresu analityki medycznej i dla potrzeb badań klinicznych oraz analityki mikrobiologicznej na rzecz Opolskiego Centrum Onkologii w Opolu

Informacja o zmianie treści SWKO

Udzielający zamówienia – Samodzielny Publiczny  Zakład  Opieki Zdrowotnej Opolskie  Centrum Onkologii im. prof. Tadeusza Koszarowskiego w Opolu zmienia treść SWKO w sposób następujący:

1) W SWKO w pkt III w ppkt 3 zdanie 1 w brzmieniu:

„Oferent zapewnia realizację świadczeń będących przedmiotem konkursu bez udziału podwykonawców w zakresie zadania nr 1.”,

zastępuje się zapisem, który otrzymuje brzmienie:

„W zakresie Zadania nr 1 dopuszcza się wykonywanie pojedynczych badań przy udziale podwykonawcy – maksymalnie do 2 rodzajów badań.”;

2) W załączniku nr 1 do SWKO pod nazwą „Oferta”, w pkt 10 zdanie 1 w brzmieniu:

„Oferent zapewnia realizację świadczeń będących przedmiotem konkursu bez udziału podwykonawców w zakresie zadania nr 1.”,

zastępuje się zapisem, który otrzymuje brzmienie:

„Oferent zapewnia, że przy realizacji świadczeń będących przedmiotem konkursu  w zakresie zadania nr 1, może je wykonywać przy udziale podwykonawcy maksymalnie do 2 rodzajów badań.”;

3) W załączniku nr 3 do SWKO po nazwą „Umowa wzór”, w § 2 w ust. 4 zdanie 1 wzoru umowy w brzmieniu:

„Przyjmujący zamówienie zapewnia realizację świadczeń będących przedmiotem konkursu bez udziału podwykonawców w zakresie zadania nr 1.”,

zastępuje się zapisem, który otrzymuje brzmienie:

„Udzielający zamówienie w zakresie zadania nr 1 dopuszcza udział podwykonawcy  maksymalnie do 2 rodzajów badań.”.

1. Informacja o zmianie treści SWKO

  • Stanowisko:
  • Udostępniający
  • Natalia Tamborska
  • Data publikacji:
  • 15.12.2021 13:27
  • Data modyfikacji:
  • 18.12.2023 14:22
  • Ilość wyświetleń:

Rejestr zmian