Przejdź do treści Wyszukiwarka Kontakt

Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Ginekologii Onkologicznej

OGŁOSZENIE

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Opolskie Centrum Onkologii w Opolu im. prof. Tadeusza Koszarowskiego z siedzibą w Opolu

ul. Katowicka 66 a

45-061 Opole

ogłasza konkurs na stanowisko

Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Ginekologii Onkologicznej

Konkurs zostanie przeprowadzony w oparciu o:

1) Ustawę z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 295, 567)

2) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (tj. Dz. U. 2018 poz. 393; Dz. U 2019 poz. 2024)

3) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. 2011, Nr 151, poz. 896),

4) Regulamin konkursu na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej

I. Wymagania niezbędne:

Kandydaci zgłaszający się do konkursu powinni spełniać wymogi określone dla stanowiska pielęgniarka oddziałowa określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. 2011, Nr 151, poz. 896).

II. Wymagania dodatkowe:

a) dobra znajomość problematyki ochrony zdrowia oraz zarządzania służbą zdrowia,

b) umiejętność kierowania zespołem i współpracy w zespole,

c) zdolności interpersonalne

d) zaprezentowanie własnej wizji organizacji pracy i zarządzania zespołem,

e) umiejętność efektywnej komunikacji oraz kreatywność zwłaszcza w typowych sytuacjach trudnych np. niedobór kadry, zmiana/ rozszerzenie profilu świadczonych usług, nowe wymagania prawne,

f) umiejętność określania pożądanych zgodnych ze specyfiką oddziału kierunków rozwoju kadry.

III. Wymagane dokumenty:

1. Życiorys (CV).

2. Podanie o przyjęcie do pracy na stanowisko objęte konkursem.

3. Dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania danego stanowiska, a kandydaci na stanowiska, z którymi wiąże się posiadanie prawa wykonywania zawodu, dokument potwierdzający to prawo.

4. Opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej.

5. Inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata.

6. Oświadczenia

a) oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania określonego stanowiska

b) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach przeprowadzania postępowania konkursowego na dane stanowisko. o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz.1791 ), w celach związanych z przeprowadzeniem konkursu na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Ginekologii Onkologicznej

7. Kandydaci składają wymagane w konkursie dokumenty w oryginałach lub poświadczone za zgodność z oryginałem przez uprawniony podmiot lub składającego ofertę kserokopie tych dokumentów. Na prośbę Komisji konkursowej lub właściwego podmiotu kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów.

IV. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Pielęgniarka oddziałowa organizuje, kieruje oraz nadzoruje pracę podległego personelu w oddziale oraz może udzielać samodzielnie bez zlecenia lekarskiego świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych zgodnie z posiadaną wiedzą i umiejętnościami nabytymi po ukończeniu szkoły pielęgniarskiej lub szkoły położnych, a w szczególności:

1) zapewnia kompleksowe całodobowe świadczenia pielęgniarskie nad pacjentami  w oddziale i systematycznie szacuje zapotrzebowanie na opiekę pielęgniarską, dokonuje podziału pracy,

2) organizuje pracę pielęgniarek  poprzez planowanie i dobór prawidłowych metod postępowania pielęgnacyjnego stosownie  do kwalifikacji personelu i stanu zdrowia pacjenta, ustalonego planu leczenia oraz wyposażenia oddziału,

3) monitoruje, ocenia i analizuje jakość pielęgnowania, analizuje poziom satysfakcji pacjentów i ich rodzin z jakości udzielanych świadczeń  pielęgniarskich, stosuje skuteczny system motywowania,

4) określa potrzeby i wskazuje możliwości szkolenia personelu poza zakładem pracy, prowadzi lub nadzoruje adaptację zawodową podległych pracowników,

5) organizuje i wpływa na prawidłową realizację zadań z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia w stosunku do chorych i ich rodzin.

V. Miejsce i termin składania wymaganych dokumentów

1. Aplikacje z dokumentacją opatrzone adnotacją na kopercie „Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Ginekologii Onkologicznej w SPZOZ Opolskie Centrum Onkologii w Opolu” należy składać w zamkniętych kopertach w siedzibie właściwego podmiotu – sekretariat  Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Opolskie Centrum Onkologii im. prof. Tadeusza Koszarowskiego w Opolu,  ul. Katowicka 66a, 45-061 Opole (decyduje data wpływu; aplikacje, które nie wpłyną w poniżej określonym terminie nie będą rozpatrywane) w godzinach 7.25 – 15.00 od poniedziałku do  piątku.

2. Na kopercie należy zamieścić: nazwisko, imię oraz adres zamieszkania i numer telefonu kandydata wraz z adnotacją, o której mowa w ust. 1

3.Termin składania dokumentów upływa w ciągu 10 dni od dnia ukazania się ogłoszenia o konkursie  tj. do 18 stycznia 2021 r.

4.O zachowaniu terminu złożenia dokumentów decyduje data wpływu dokumentów do sekretariatu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Opolskie Centrum Onkologii im. prof. Tadeusza Koszarowskiego w Opolu.

VI. Informacja dot. udostępnienia materiałów

Każdemu kandydatowi zgłaszającemu się do konkursu udostępnia się jednakowe dla wszystkich materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Opolskie Centrum Onkologii im. prof. Tadeusza Koszarowskiego w Opolu. Kandydaci mogą uzyskać do wglądu powyższe materiały osobiście w godz. 7.25 – 15.00 w Dziale Kadr i Organizacji Pracy Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Opolskie Centrum Onkologii im. prof. Tadeusza Koszarowskiego w Opolu w okresie 10 dni od daty ukazania się ogłoszenia.

Udostępnienie materiałów informacyjnych o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym podmiotu leczniczego odbywa się poprzez ich wyłożenie do wglądu w Dziale Kadr i Organizacji Pracy Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Opolskie Centrum Onkologii im. prof. Tadeusza Koszarowskiego w Opolu w terminie wskazanym w ogłoszeniu, w godzinach pracy od poniedziałku do piątku od 07:25 do 15.00 lub w formie elektronicznej na prośbę kandydata.

VII. Warunki pracy i warunki socjalne

Pielęgniarka oddziałowa będzie zatrudniona na podstawie umowy o pracę. Wynagrodzenie ustalone zostanie w oparciu o obowiązujące w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Opolskie Centrum Onkologii im. prof. Tadeusza Koszarowskiego w Opolu przepisy wewnętrzne w zakresie ustalania wynagrodzeń pracowników min. uprawnienia wg Regulaminu Pracy i Regulaminu Wynagradzania.

VIII. Termin i miejsce rozstrzygnięcia postępowania konkursowego

Rozpatrzenie zgłoszonych kandydatur nastąpi w terminie do 14 dni od upływu terminu składania ofert. O dokładnym terminie i miejscu przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych, kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

IX. Informacja o zamieszczeniu ogłoszenia o konkursie

Konkurs ogłasza się poprzez zamieszczenie ogłoszenia na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej podmiotu tworzącego tj. Urzędu Marszałkowskiego Województwa  Opolskiego, w siedzibie i na BIP Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Opolskie Centrum Onkologii im. prof. Tadeusza Koszarowskiego w Opolu oraz na portalu społecznościowym Facebook OCO w Opolu. Ogłoszenie zostanie przekazane za pośrednictwem poczty elektronicznej do Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Opolu.

1. Ogłoszenie o konkursie

2. Klauzula RODO

  • Stanowisko:
  • Udostępniający
  • Natalia Tamborska
  • Data publikacji:
  • 07.01.2021 10:21
  • Data modyfikacji:
  • 18.12.2023 14:18
  • Ilość wyświetleń:

Rejestr zmian