Przejdź do treści Wyszukiwarka Kontakt

Ogłoszenie Konkurs na stanowisko Ordynatora Kliniki Onkologii z Odcinkiem Dziennym w SPZOZ Opolskie Centrum Onkologii w Opolu im. prof. Tadeusza Koszarowskiego w Opolu

OGŁOSZENIE

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Opolskie Centrum Onkologii w Opolu im. prof. Tadeusza Koszarowskiego z siedzibą w Opolu

Katowicka 66 a

45-061 Opole

ogłasza konkurs na stanowisko

ORDYNATORA KLINIKI ONKOLOGII Z ODCINKIEM DZIENNYM W SPZOZ OPOLSKIE CENTRUM ONKOLOGII IM. PROF. TADEUSZA KOSZAROWSKIEGO Z SIEDZIBĄ W OPOLU

 

Konkurs zostanie przeprowadzony w oparciu o:

 1. Ustawę z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2021, poz. 711, 1773, 2120).
 2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 06.02.2012 roku w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczych niebędących przedsiębiorcą (tekst jednolity Dz. U. 2021, poz. 430)
 3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. 2011, nr 151, poz. 896)
 4. Regulamin konkursu na stanowisko Ordynatora Kliniki Onkologii z Odcinkiem Dziennym w SPZOZ Opolskie Centrum Onkologii w Opolu im. prof. Tadeusza Koszarowskiego z siedzibą w Opolu.

      I.Wymagania niezbędne:

Do udziału w konkursie mogą przystąpić kandydaci posiadający kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska objętego konkursem, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami  (Dz. U. Nr 2011, nr 151, poz. 896) tj.:

a) tytuł zawodowy lekarza lub lekarza dentysty i tytuł specjalisty lub specjalisty II stopnia w dziedzinie medycyny zgodnej z profilem oddziału lub w dziedzinie pokrewnej

i

b) 8 letni staż pracy w zawodzie,

oraz, którzy spełniają jednocześnie dodatkowe wymagania ustalone przez Komisję konkursową, tj.

c) posiadają min. 3 letnie doświadczenie w zarządzaniu personelem lekarskim w jednostkach zajmujących się zadaniami z zakresu opieki zdrowotnej, kierowaniu zespołem i współpracy w zespole – potwierdzone wpisem w CV,

d) przedstawią własną koncepcję organizacji pracy i zarządzania zespołem (do 1,5 strony, czcionka 12, odstęp 1,5 cm) złożoną na piśmie z dokumentami wymaganymi od kandydatów.

II. Wymagania dodatkowe:

Oprócz wymogów określonych w PKT I kandydata ubiegającego się o stanowisko objęte Konkursem powinny cechować:

 1. dobra znajomość problematyki ochrony zdrowia i działalności związanej z opieką zdrowotną,
 2. zdolności interpersonalne,
 3. umiejętność efektywnej komunikacji oraz kreatywność zwłaszcza w typowych sytuacjach trudnych np. niedobór kadry, zmiana/ rozszerzenie profilu świadczonych usług, nowe wymagania prawne,
 4. umiejętność określania pożądanych celów zgodnych ze specyfiką zajmowanego stanowiska, w tym kierunków rozwoju podległej kadry.

 

III. Wymagane dokumenty:

 1. Życiorys (CV).
 2. Podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem.
 3. Dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania danego stanowiska, a kandydaci na stanowiska, z którymi wiąże się posiadanie prawa wykonywania zawodu, dokument potwierdzający to prawo.
 4. Opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej.
 5. Koncepcja organizacji pracy i zarządzania zespołem (do 1,5 strony, czcionka 12, odstęp 1,5 cm).
 6. Inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata.
 7. Oświadczenia
 8. a) oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania określonego stanowiska,
 9. b) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. 2019 r. poz.1791), w celach związanych z przeprowadzeniem postępowania konkursowego na stanowisko objęte konkursem.

Kandydaci składają wymagane w konkursie dokumenty w oryginałach lub w kopiach poświadczonych za zgodność z oryginałem przez uprawniony podmiot lub składającego ofertę kandydata. Na wniosek właściwego podmiotu lub Komisji konkursowej kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów w przypadku złożenia kopii dokumentów.

IV. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Zgodnie z Statutem i Regulaminem organizacyjnym SPZOZ Opolskie Centrum Onkologii im. prof. Tadeusza Koszarowskiego w Opolu

V. Miejsce i termin składania wymaganych dokumentów

 1. Aplikacje z dokumentacją opatrzone adnotacją na kopercie „Konkurs na stanowisko Ordynatora Kliniki Onkologii z Odcinkiem Dziennym w SPZOZ Opolskie Centrum Onkologii w Opolu im.  prof. Tadeusza Koszarowskiego w Opolu ” należy składać w zamkniętych kopertach w siedzibie właściwego podmiotu – sekretariat  Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Opolskie Centrum Onkologii im. prof. Tadeusza Koszarowskiego w Opolu,  ul. Katowicka 66a, 45-061 Opole (decyduje data wpływu; aplikacje, które nie wpłyną w poniżej określonym terminie nie będą rozpatrywane) w godzinach 7.25 – 15.00 od poniedziałku do  piątku.
 2. Na kopercie należy zamieścić: nazwisko, imię oraz adres i numer telefonu kontaktowego kandydata wraz z adnotacją, o której mowa w ust. 1. W CV o którym mowa w PKT III ppkt 1 należy wskazać adres email kandydata do porozumiewania się z nim w trakcie postępowania konkursowego.

3.Termin składania dokumentów upływa w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia ukazania się ogłoszenia o konkursie  tj. do 04.03.2022 r. do godz. 15.00

4.O zachowaniu terminu złożenia dokumentów decyduje data wpływu dokumentów do sekretariatu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Opolskie Centrum Onkologii im. prof. Tadeusza Koszarowskiego w Opolu.

VI. Informacja dot. udostępnienia materiałów

Każdemu kandydatowi zgłaszającemu się do konkursu udostępnia się jednakowe dla wszystkich kandydatów materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym podmiotu leczniczego tj. dokumenty w postaci Statutu oraz Regulaminu Organizacyjnego  SPZOZ Opolskie Centrum Onkologii im. prof. Tadeusza Koszarowskiego  w Opolu dostępne na stronie: www.onkologia.opole.pl w zakładce BIP, Księga rejestrowa podmiotu leczniczego nr 000000009563 na stronie: www.rpwdl.ezdrowie.gov.pl oraz informacja o zawartych umowach z NFZ: www.nfz-opole.pl w zakładce Informator o zawartych umowach oraz Informacja Ogólna OCO w Opolu stanowiącą załącznik do Ogłoszenia.

VII. Warunki pracy i warunki socjalne

Ordynator Kliniki Onkologii z Odcinkiem Dziennym będzie zatrudniony na podstawie umowy o pracę.

VIII. Termin i miejsce rozstrzygnięcia postępowania konkursowego

Rozpatrzenie zgłoszonych kandydatur nastąpi w terminie do 14 dni od upływu terminu składania ofert w siedzibie OCO w Opolu.  O dokładnym terminie i miejscu przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych, kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

IX. Informacja o zamieszczeniu ogłoszenia o konkursie

Konkurs ogłasza się poprzez zamieszczenie ogłoszenia na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej podmiotu tworzącego tj. Urzędu Marszałkowskiego Województwa  Opolskiego oraz w siedzibie i na BIP Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Opolskie Centrum Onkologii im. prof. Tadeusza Koszarowskiego w Opolu.

X. Komunikacja z kandydatami będzie odbywać się z zachowaniem formy pisemnej w postaci listownej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej – email wskazany w CV.

 

 

Załączniki :

 1. Informacja ogólna OCO w Opolu
 2. Klauzula informacyjna
 3. Ogłoszenie o konkursie
 • Stanowisko:
 • Udostępniający
 • Natalia Tamborska
 • Data publikacji:
 • 18.02.2022 13:52
 • Data modyfikacji:
 • 18.12.2023 14:23
 • Ilość wyświetleń:

Rejestr zmian