Przejdź do treści Wyszukiwarka Kontakt

OGŁOSZENIE KONKURS NA STANOWISKO ZASTĘPCY KIEROWNIKA SPZOZ OPOLSKIE CENTRUM ONKOLOGII IM. PROF. TADEUSZA KOSZAROWSKIEGO Z SIEDZIBĄ W OPOLU ZASTĘPCA DYREKTORA DS. LECZNICTWA

OGŁOSZENIE

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Opolskie Centrum Onkologii w Opolu im. prof. Tadeusza Koszarowskiego z siedzibą w Opolu

Katowicka 66 a

45-061 Opole

ogłasza konkurs na stanowisko

ZASTĘPCY KIEROWNIKA/ZASTĘPCY DYREKTORA DS. LECZNICTWA SPZOZ OPOLSKIE CENTRUM ONKOLOGII IM. PROF. TADEUSZA KOSZAROWSKIEGO Z SIEDZIBĄ W OPOLU

Konkurs zostanie przeprowadzony w oparciu o:
1) Ustawę z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 633, 655, 974, 1079, 2280, 2705, 2770.)
2) Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 06.02.2012 roku w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczych niebędących przedsiębiorcą (tj. Dz. U. 2021, poz. 430)
3) Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. 2011, nr 151, poz. 896)
4) Regulamin konkursu na stanowisko Zastępcy Kierownika/Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa SPZOZ Opolskie Centrum Onkologii w Opolu im. prof. Tadeusza Koszarowskiego z siedzibą w Opolu.

I. Wymagania niezbędne:
1. Do udziału w konkursie mogą przystąpić kandydaci posiadający kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska objętego konkursem, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. 2011, nr 151, poz. 896) tj.
a) tytuł zawodowy lekarza, lekarza dentysty i tytuł specjalisty lub specjalizacja II stopnia w dziedzinie medycyny,
b) 8 letni staż pracy w zawodzie,
i spełniają jednocześnie dodatkowe wymagania ustalone przez Komisję konkursową, tj.
c) posiadają min. 5 letnie doświadczenie w zarządzaniu w zakładach leczniczych, jednostkach lub w komórkach organizacyjnych zakładów leczniczych zajmujących się zadaniami z zakresu opieki zdrowotnej, kierowaniu zespołem i współpracy w zespole, w tym również w jednostkach o których mowa art. 2 ust. 3 Ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty z dnia 5.12.1996 roku – potwierdzone wpisem w CV,
d) posiadają specjalizację z zakresu przydatnego dla prowadzonej przez SPZOZ Opolskie Centrum Onkologii im. prof. Tadeusza Koszarowskiego w Opolu podstawowej działalności leczniczej (np. z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii, chirurgii onkologicznej, onkologii klinicznej, radioterapii ),
e) przedstawią własną koncepcję organizacji pracy i zarządzania zespołem (do 3 stron, czcionka 12, odstęp 1,5 cm) złożoną na piśmie z dokumentami wymaganymi od kandydatów do konkursu

II. Wymagania dodatkowe:
Oprócz wymogów określonych w PKT I od kandydata ubiegającego się o stanowisko objęte Konkursem oczekuje się :
1. minimum tytułu naukowego doktora nauk medycznych
2.dobrej znajomości problematyki ochrony zdrowia i działalności związanej z opieką zdrowotną,
3. zdolności interpersonalnych,
4. umiejętności efektywnej komunikacji oraz kreatywność, zwłaszcza w typowych sytuacjach trudnych np. niedobór kadry, zmiana/ rozszerzenie profilu świadczonych usług, nowe wymagania prawne,
5. umiejętności określania pożądanych celów zgodnych ze specyfiką zajmowanego stanowiska, w tym kierunków rozwoju podległej kadry

III. Wymagane dokumenty:
1. Życiorys.
2. Podanie o przyjęcie do pracy na stanowisko objęte konkursem.
3. Dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania danego stanowiska, a kandydaci na stanowiska, z którymi wiąże się posiadanie prawa wykonywania zawodu, dokument potwierdzający to prawo.
4. Opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej ( CV).
5. Koncepcja organizacji pracy i zarządzania zespołem (do 3 stron, czcionka 12, odstęp 1,5 cm).
6. Inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata, w tym tytuł naukowy.
7. Oświadczenia
a) oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania określonego stanowiska,
b) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. 2019 r. poz.1791), w celach związanych z przeprowadzeniem postępowania konkursowego na stanowisko objęte konkursem.
8. Kandydaci składają wymagane w konkursie dokumenty w oryginałach lub w kopiach poświadczonych za zgodność z oryginałem przez uprawniony podmiot lub składającego ofertę kandydata. Na wniosek Komisji konkursowej kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów w przypadku złożenia kopii dokumentów.
9. W CV o którym mowa w PKT III ppkt 4 należy wskazać adres email kandydata do porozumiewania się z nim w trakcie postępowania konkursowego.

IV. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
Zgodnie z Statutem i Regulaminem organizacyjnym SPZOZ Opolskie Centrum Onkologii im. prof. Tadeusza Koszarowskiego w Opolu

V. Miejsce i termin składania wymaganych dokumentów
1. Aplikacje z dokumentacją opatrzone adnotacją na kopercie „Konkurs na stanowisko Zastępcy Kierownika/ Zastępcy Dyrektora ds. lecznictwa SPZOZ Opolskie Centrum Onkologii w Opolu im. prof. Tadeusza Koszarowskiego w Opolu ” należy składać w zamkniętych kopertach w siedzibie właściwego podmiotu – sekretariat Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Opolskie Centrum Onkologii im. prof. Tadeusza Koszarowskiego w Opolu, ul. Katowicka 66a, 45-061 Opole (decyduje data wpływu; aplikacje, które nie wpłyną w poniżej określonym terminie nie będą rozpatrywane) w godzinach 7.25 – 15.00 od poniedziałku do piątku.
2. Na kopercie należy zamieścić: nazwisko, imię oraz adres i numer telefonu kontaktowego kandydata wraz z adnotacją, o której mowa w ppkt 1
3.Termin składania dokumentów upływa w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia ukazania się ogłoszenia o konkursie tj. do 27.02.2023r do godz. 15.00
4.O zachowaniu terminu złożenia dokumentów decyduje data wpływu dokumentów do sekretariatu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Opolskie Centrum Onkologii im. prof. Tadeusza Koszarowskiego w Opolu.

VI. Informacja dot. udostępnienia materiałów
Każdemu kandydatowi zgłaszającemu się do konkursu udostępnia się jednakowe dla wszystkich kandydatów materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym podmiotu leczniczego tj. dokumenty w postaci Statutu oraz Regulaminu Organizacyjnego SPZOZ Opolskie Centrum Onkologii im. prof. Tadeusza Koszarowskiego w Opolu dostępne na stronie: www.onkologia.opole.pl w zakładce BIP, Księga rejestrowa podmiotu leczniczego nr 000000009563 na stronie: www.rpwdl.ezdrowie.gov.pl oraz informacja o zawartych umowach z NFZ: www.nfz-opole.pl w zakładce Informator o zawartych umowach oraz Informacja Ogólna OCO w Opolu stanowiącą załącznik do Ogłoszenia.

VII. Warunki pracy i warunki socjalne
1.Zastępca Kierownika/ Zastępca Dyrektora ds. lecznictwa będzie zatrudniony na podstawie umowy o pracę.
2.Zastrzega się prawo do nawiązana z wyłonionym w konkursie kandydatem, dodatkowo poza umową o pracę w zakresie objętym konkursem na stanowisko Zastępcy Kierownika/ Zastępcy Dyrektora ds. lecznictwa, stosunku pracy/umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych, których przedmiot stanowić będzie udzielanie świadczeń zdrowotnych na Oddziale SPZOZ Opolskie Centrum Onkologii im. prof. Tadeusza Koszarowskiego w Opolu właściwym ze względu na posiadany przez kandydata tytułu specjalisty z zakresu medycyny, przy czym w przypadku zawarcia umowy o pracę ,zatrudnienie nie może przekroczyć łącznie jednego etatu z uwzględnieniem ust. 1.

VIII. Termin i miejsce rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur
Rozpatrzenie zgłoszonych kandydatur nastąpi w terminie do 14 dni od upływu terminu składania ofert w siedzibie SPZOZ Opolskie Centrum Onkologii im. prof. Tadeusza Koszarowskiego w Opolu. O dokładnym terminie i miejscu przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych, kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

IX. Informacja o zamieszczeniu ogłoszenia o konkursie
Konkurs ogłasza się poprzez zamieszczenie ogłoszenia na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej podmiotu tworzącego tj. Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego oraz w siedzibie i na BIP Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Opolskie Centrum Onkologii im. prof. Tadeusza Koszarowskiego w Opolu.

X. Komunikacja z kandydatami będzie odbywać się z zachowaniem formy pisemnej w postaci listownej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem emaila wskazanego w CV.

 

Załączniki

1. ogłoszenie o konkursie

2. informacja ogólna OCO w Opolu

3. Klauzula informacyjna

  • Stanowisko:
  • Udostępniający
  • Marzena Glapa
  • Data publikacji:
  • 14.02.2023 11:57
  • Data modyfikacji:
  • 14.02.2023 11:57
  • Ilość wyświetleń:

Rejestr zmian