Przejdź do treści Wyszukiwarka Kontakt

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO NACZELNEJ PIELĘGNIARKI W SPZOZ OPOLSKIE CENTRUM ONKOLOGII IM. PROF. TADEUSZA KOSZAROWSKIEGO Z SIEDZIBĄ W OPOLU

OGŁOSZENIE

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Opolskie Centrum Onkologii w Opolu im. prof. Tadeusza Koszarowskiego z siedzibą w Opolu

Katowicka 66 a

45-061 Opole

ogłasza konkurs na stanowisko

NACZELNEJ PIELĘGNIARKI W SPZOZ OPOLSKIE CENTRUM ONKOLOGII IM. PROF. TADEUSZA KOSZAROWSKIEGO Z SIEDZIBĄ W OPOLU

Konkurs zostanie przeprowadzony w oparciu o:

1) Ustawę z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2021, poz. 711, 1773).

2) Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 06.02.2012 roku w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczych niebędących przedsiębiorcą (tekst jednolity Dz. U. 2021, poz. 430)

3) Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. 2011, nr 151, poz. 896)

Regulamin konkursu na stanowisko Naczelnej Pielęgniarki w SPZOZ Opolskie Centrum Onkologii w Opolu im. prof. Tadeusza Koszarowskiego z siedzibą w Opolu.

 

I. Wymagania niezbędne:

1. Do udziału w konkursie mogą przystąpić kandydaci posiadający kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska objętego konkursem, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami  (Dz. U. Nr 2011, nr 151, poz. 896) tj.:

a) tytuł magistra na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo i studia podyplomowe lub specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, lub organizacji i zarządzania, lub w innej dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia

i

b) 5 letni staż pracy w zawodzie,

albo

c) tytuł zawodowy magistra w zawodzie, w którym może być uzyskiwany tytuł specjalisty w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia, i licencjat pielęgniarstwa lub położnictwa lub średnie wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka lub położna i studia podyplomowe lub specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, lub organizacji i zarządzania, lub w innej dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia

i

d) 7 letni straż pracy w zawodzie,

oraz, którzy spełniają jednocześnie dodatkowe wymagania ustalone przez Komisję konkursową, tj.

e) posiadają min. 5 letnie doświadczenie w zarządzaniu personelem pielęgniarskim w jednostkach zajmujących się zadaniami z zakresu opieki zdrowotnej, kierowaniu zespołem i współpracy w zespole – potwierdzone wpisem w CV,

f) przedstawią własną koncepcję organizacji pracy i zarządzania zespołem (do 1,5 strony, czcionka 12, odstęp 1,5 cm) złożoną na piśmie z dokumentami wymaganymi od kandydatów.

II. Wymagania dodatkowe:

Oprócz wymogów określonych w PKT I kandydata ubiegającego się o stanowisko objęte Konkursem powinny cechować:

1. dobra znajomość problematyki ochrony zdrowia i działalności związanej z opieką zdrowotną,

2. zdolności interpersonalne,

3. umiejętność efektywnej komunikacji oraz kreatywność zwłaszcza w typowych sytuacjach trudnych np. niedobór kadry, zmiana/ rozszerzenie profilu świadczonych usług, nowe wymagania prawne,

4. umiejętność określania pożądanych celów zgodnych ze specyfiką zajmowanego stanowiska, w tym kierunków rozwoju podległej kadry.

III. Wymagane dokumenty:

1. Życiorys (CV).

2. Podanie o przyjęcie do pracy na stanowisko objęte konkursem.

3. Dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania danego stanowiska, a kandydaci na stanowiska, z którymi wiąże się posiadanie prawa wykonywania zawodu, dokument potwierdzający to prawo.

4. Opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej.

5. Koncepcja organizacji pracy i zarządzania zespołem (do 1,5 strony, czcionka 12, odstęp 1,5 cm).

6. Inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata.

7. Oświadczenia

a) oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania określonego stanowiska,

b) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. 2019 r. poz.1791), w celach związanych z przeprowadzeniem postępowania konkursowego na stanowisko objęte konkursem.

8. Kandydaci składają wymagane w konkursie dokumenty w oryginałach lub w kopiach poświadczonych za zgodność z oryginałem przez uprawniony podmiot lub składającego ofertę kandydata. Na wniosek Komisji konkursowej kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów w przypadku złożenia kopii dokumentów.

IV. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Zgodnie z Statutem i Regulaminem organizacyjnym SPZOZ Opolskie Centrum Onkologii im. prof. Tadeusza Koszarowskiego w Opolu

V.Miejsce i termin składania wymaganych dokumentów

1. Aplikacje z dokumentacją opatrzone adnotacją na kopercie „Konkurs na stanowisko Naczelnej Pielęgniarki w SPZOZ Opolskie Centrum Onkologii w Opolu im.  prof. Tadeusza Koszarowskiego w Opolu ” należy składać w zamkniętych kopertach w siedzibie właściwego podmiotu – sekretariat  Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Opolskie Centrum Onkologii im. prof. Tadeusza Koszarowskiego w Opolu,  ul. Katowicka 66a, 45-061 Opole (decyduje data wpływu; aplikacje, które nie wpłyną w poniżej określonym terminie nie będą rozpatrywane) w godzinach 7.25 – 15.00 od poniedziałku do  piątku.

2. Na kopercie należy zamieścić: nazwisko, imię oraz adres i numer telefonu kontaktowego kandydata wraz z adnotacją, o której mowa w ust. 1. W CV o którym mowa w PKT III ppkt 1 należy wskazać adres email kandydata do porozumiewania się z nim w trakcie postępowania konkursowego.

3.Termin składania dokumentów upływa w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia ukazania się ogłoszenia o konkursie  tj. do 17.01.2022r. do godz. 15.00

4.O zachowaniu terminu złożenia dokumentów decyduje data wpływu dokumentów do sekretariatu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Opolskie Centrum Onkologii im. prof. Tadeusza Koszarowskiego w Opolu.

VI.Informacja dot. udostępnienia materiałów

Każdemu kandydatowi zgłaszającemu się do konkursu udostępnia się jednakowe dla wszystkich kandydatów materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym podmiotu leczniczego tj. dokumenty w postaci Statutu oraz Regulaminu Organizacyjnego  SPZOZ Opolskie Centrum Onkologii im. prof. Tadeusza Koszarowskiego  w Opolu dostępne na stronie: www.onkologia.opole.pl w zakładce BIP, Księga rejestrowa podmiotu leczniczego nr 000000009563 na stronie: www.rpwdl.ezdrowie.gov.pl oraz informacja o zawartych umowach z NFZ: www.nfz-opole.pl w zakładce Informator o zawartych umowach oraz Informacja Ogólna OCO w Opolu stanowiącą załącznik do Ogłoszenia.   

VII. Warunki pracy i warunki socjalne

Naczelna Pielęgniarka będzie zatrudniona na podstawie umowy o pracę.

VIII. Termin i miejsce rozstrzygnięcia postępowania konkursowego

Rozpatrzenie zgłoszonych kandydatur nastąpi w terminie do 14 dni od upływu terminu składania ofert w siedzibie OCO w Opolu.  O dokładnym terminie i miejscu przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych, kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

IX. Informacja o zamieszczeniu ogłoszenia o konkursie

Konkurs ogłasza się poprzez zamieszczenie ogłoszenia na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej podmiotu tworzącego tj. Urzędu Marszałkowskiego Województwa  Opolskiego oraz w siedzibie i na BIP Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Opolskie Centrum Onkologii im. prof. Tadeusza Koszarowskiego w Opolu.

X. Komunikacja z kandydatami będzie odbywać się z zachowaniem formy pisemnej w postaci listownej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej – email wskazany w CV.

Załączniki :

Ogłoszenie o konkursie

Informacja ogólna OCO w Opolu

Klauzula informacyjna

  • Stanowisko:
  • Udostępniający
  • Natalia Tamborska
  • Data publikacji:
  • 04.01.2022 08:53
  • Data modyfikacji:
  • 18.12.2023 14:23
  • Ilość wyświetleń:

Rejestr zmian