Przejdź do treści Wyszukiwarka Kontakt

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w przedmiocie wykonywania badań laboratoryjnych z zakresu analityki medycznej i dla potrzeb badań klinicznych oraz analityki mikrobiologicznej na rzecz Opolskiego Centrum Onkologii w Opolu

OGŁOSZENIE

z dnia 9 grudnia 2022 r.

o rozstrzygnięciu konkursu ofert

 w przedmiocie udzielania świadczeń zdrowotnych dotyczących wykonywania badań laboratoryjnych z zakresu analityki medycznej i dla potrzeb badań klinicznych oraz analityki mikrobiologicznej na rzecz  Opolskiego Centrum Onkologii w Opolu

Dotyczy ogłoszenia o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń  zdrowotnych  w trybie konkursu ofert  z dnia 18.11.2022r. Postępowanie konkursowe nr 11/K/2022.

Udzielający zamówienia: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Opolskie Centrum Onkologii im. prof. Tadeusza Koszarowskiego w Opolu, ul. Katowicka 66a, 45-061 Opole.

Działając na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 o działalności leczniczej (Dz. U. z 2022 r. poz. 633 z późn. zm.) w związku z  151 ust. 1, 2 i 4-5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych  (Dz. U. z 2021 poz. 1285 z późn. zm.)  Komisja Konkursowa powołana zarządzeniem nr 43/2022 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu  Opieki Zdrowotnej Opolskie Centrum Onkologii im. prof. Tadeusza Koszarowskiego w Opolu informuje o rozstrzygnięciu postępowania konkursowego zgodnie z poniższym:

Zadanie 1:   Badania laboratoryjne z zakresu analityki medycznej standardowej (Część A) oraz dla potrzeb badań klinicznych (Część B).

Złożono 1 ofertę, która spełnia wymagania konkursu i została wybrana:

– oferta Szpitala Wojewódzkiego w Opolu sp. z o.o.  z siedzibą w Opolu, adres: ul. Kośnego 53,  45-372 Opole.

Zadanie 2:  Badania laboratoryjne z zakresu analityki mikrobiologicznej.

Złożono 1 ofertę, która spełnia wymagania konkursu i została wybrana:

– oferta  Szpitala Wojewódzkiego w Opolu sp. z o.o. z siedzibą w Opolu, adres: ul. Kośnego 53,  45-372 Opole.

 Wobec wpływu 1 oferty w toku konkursu ofert, która to oferta nie podlegała odrzuceniu, Komisja na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 o działalności leczniczej w związku z art. 150 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych przyjęła te ofertę, albowiem z okoliczności wynika, że na ogłoszony ponownie na tych samych warunkach konkurs ofert nie wpłynie więcej ofert.

Ogłoszenie o wyniku rozstrzygnięcia postępowania nie podlega przekazaniu do Urzędu Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich, albowiem wartość przedmiotu umowy o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 130 000 euro według średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu rozstrzygnięcia postępowania.

Ogłoszenia zostanie umieszczone zgodnie z SWKO także na tablicy informacyjnej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Opolskie Centrum Onkologii im. prof. Tadeusza Koszarowskiego w Opolu ul. Katowicka 66A, 45- 061 Opole oraz na stronie internetowej www.onkologia.opole.pl

Ogłoszenie

 

  • Stanowisko:
  • Udostępniający
  • Natalia Tamborska
  • Data publikacji:
  • 09.12.2022 12:08
  • Data modyfikacji:
  • 18.12.2023 14:25
  • Ilość wyświetleń:

Rejestr zmian