Przejdź do treści Wyszukiwarka Kontakt

Ogłoszenie w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w przedmiocie wykonywania badań laboratoryjnych z zakresu analityki medycznej i dla potrzeb badań klinicznych oraz analityki mikrobiologicznej na rzecz Opolskiego Centrum Onkologii w Opolu

Ogłoszenie

z dnia  18 listopada 2022 r.

w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

 

 

Dyrektor

Samodzielnego  Publicznego  Zakładu  Opieki Zdrowotnej

Opolskie  Centrum Onkologiiprof. Tadeusza Koszarowskiego w Opolu

Katowicka 66A,

45-061 Opole

 

działając na podstawie art. 26 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 o działalności leczniczej             (Dz. U. z 2022 r. poz. 633 ze zm.) w związku z  odpowiednim zastosowaniem art. 140, art. 141, art. 146 ust. 1,          art. 147, art. 148 ust. 1, art. 149, art. 150, art. 151 ust. 1, 2 i 4-6, art. 152, art. 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1285 z późn. zm.)

zaprasza

 do składania ofert i uczestnictwa w konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

 „Udzielanie świadczeń zdrowotnych w przedmiocie wykonywania badań laboratoryjnych z zakresu analityki medycznej i dla potrzeb badań klinicznych oraz analityki mikrobiologicznej na rzecz  Opolskiego Centrum Onkologii w Opolu”.

 (PKWiU: 86 – usługi w zakresie opieki zdrowotnej)

 Okres obowiązywania umowy: 12 miesięcy

Oferty mogą składać oferenci dysponujący odpowiednimi kwalifikacjami oraz uprawnieniami do wykonywania świadczeń zdrowotnych objętych przedmiotem zamówienia w niniejszym postępowaniu konkursowym w rozumieniu obowiązujących przepisów i spełniający warunki konkursu określone w SWKO.

Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym, który wraz z materiałami, w tym Szczegółowymi Warunkami Konkursu Ofert (SWKO) można pobrać od dnia 18.11.2022r.  ze strony internetowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Opolskie Centrum Onkologii         im. prof. Tadeusza Koszarowskiego w Opolu www.onkologia.opole.pl w zakładce bip/konkursy lub           w siedzibie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Opolskie Centrum Onkologii          im. prof. Tadeusza Koszarowskiego w Opolu, Budynek Administracji, Sekretariat Dyrektora w dni robocze w godz. od 7.30 do.14.30 z wyłączeniem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy.

Oferty należy składać w siedzibie Udzielającego zamówienie – Sekretariat Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Opolskie Centrum Onkologii im. prof. Tadeusza Koszarowskiego w Opolu przy ul. Katowickiej 66A do dnia 25.11.2022 r. do godziny 11.30.

 Oferty należy umieścić w zamkniętej kopercie oznaczonej w następujący sposób :

– pełna nazwa Oferenta plus numer tel. kontaktowego oraz adres e-mail;

– nazwa Udzielającego zamówienie: Samodzielny  Publiczny  Zakład  Opieki Zdrowotnej

Opolskie  Centrum Onkologii  im. prof. Tadeusza Koszarowskiego w Opolu, ul. Katowicka 66A, 45-061 Opole,

– z dopiskiem: „Konkurs ofert: Udzielanie świadczeń zdrowotnych w przedmiocie badań laboratoryjnych z zakresu analityki medycznej i dla potrzeb badań klinicznych oraz analityki mikrobiologicznej na rzecz Opolskiego Centrum Onkologii w Opolu. Nie otwierać przed dniem 25.11.2022r. do godz. 12.00”.

 Oferty można składać za pośrednictwem operatora świadczącego usługi pocztowe lub osobiście w Sekretariacie Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Opolskie Centrum Onkologii im. prof. Tadeusza Koszarowskiego w Opolu.

O terminowym wpływie oferty decyduje data i godzina wpływu do Sekretariatu Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Opolskie Centrum Onkologii im. prof. Tadeusza Koszarowskiego w Opolu przy ul. Katowickiej 66A.

 Miejsce i termin otwarcia ofert: w siedzibie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Opolskie Centrum Onkologii im. prof. Tadeusza Koszarowskiego w Opolu przy ul. Katowickiej 66A – Budynek Administracji –  Sala Konferencyjna, w dniu 25.11.2022 r. o godz. 12.00.

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert zostanie zamieszczone na stronie internetowej www.onkologia.opole.pl oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Opolskie Centrum Onkologii im. prof. Tadeusza Koszarowskiego w Opolu.

Termin ogłoszenie rozstrzygnięcia postępowania:  09 grudnia 2022 r.

Udzielający zamówienie zastrzega sobie prawo odwołania postępowania do dnia składania ofert lub przedłużenia terminu składania ofert, zmiany terminu otwarcia ofert lub zmiany terminu ogłoszenia rozstrzygnięcia postępowania.

W toku postępowania oferent może złożyć do Komisji Konkursowej umotywowany protest w terminie 7 dni roboczych od dnia dokonania zaskarżonej czynności.

Oferent biorący udział w postępowaniu może wnieść do Dyrektora, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia o rozstrzygnięciu postępowania, odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia postępowania.

Umowa z wybranym Oferentem zostanie zawarta w terminie do 30 dni od daty ogłoszenia o rozstrzygnięciu konkursu ofert.

 

 1. Ogłoszenie o konkursie
 2. Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert
 3. Załącznik nr 1 – Oferta
 4. Załącznik nr 2 do SWKO- Zakres i warunki realizacji świadczeń zdrowotnych
 5. Załącznik nr 3 do SWKO -wzór umowy
 6. Załącznik nr 4 do SWKO- wykaz posiadanej aparatury i sprzętu medycznego
 7. Załącznik nr 5 do SWKO- wykaz zatrudnionego personelu
 8. Załącznik nr 1 Zadanie 1 cz A
 9. Załącznik nr 1 Zadanie 1 cz B
 10. Załącznik nr 1 zadanie 2
 • Stanowisko:
 • Udostępniający
 • Natalia Tamborska
 • Data publikacji:
 • 18.11.2022 13:10
 • Data modyfikacji:
 • 18.12.2023 14:25
 • Ilość wyświetleń:

Rejestr zmian