Przejdź do treści Wyszukiwarka Kontakt

Ogłoszenie w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu badań i konsultacji kardiologicznych w celu kwalifikacji i kontroli leczenia onkologicznego pacjentów w SP ZOZ Opolskie Centrum Onkologii w Opolu

Ogłoszenie

w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

 

 

Dyrektor

Samodzielnego  Publicznego  Zakładu  Opieki Zdrowotnej

Opolskie  Centrum Onkologii im.prof. Tadeusza Koszarowskiego w Opolu

Katowicka 66A, 45-061 Opole

 

działając na podstawie art. 26 ust. 3  i 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 o działalności leczniczej (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 711, 1773, 2120) w związku z art. 140, art. 141, art. 146 ust. 1, art. 147, art. 148 ust. 1, art. 149, art. 150, art. 151 ust. 1, 2 i 4-6, art. 152, art. 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 1285, 1292, 1559, 1773, 1834, 1981, 2105, 2120, 2232, 2270, 2427, 2469, z 2022r. poz. 64, 91).

zaprasza

 

do składania ofert i uczestnictwa w konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie :

 

„Udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu badań i konsultacji kardiologicznych w celu kwalifikacji i kontroli leczenia onkologicznego pacjentów w SP ZOZ Opolskie Centrum Onkologii w Opolu

 

(PKWiU: 86 – usługi w zakresie opieki zdrowotnej)

 

Okres obowiązywania umowy:

24 miesiące od dnia zawarcia umowy lub od dnia zadeklarowanego w złożonej ofercie jako dzień rozpoczęcia realizacji świadczeń zdrowotnych

 

Udzielający zamówienie przewiduje w ramach niniejszego konkursu zawarcie 1 kontraktu z wybranym w postępowaniu świadczeniodawcą na warunkach konkursu w następującym zakresie:

– udzielanie świadczeń zdrowotnych 1 raz w tygodniu

 

Oferty mogą składać oferenci dysponujący odpowiednimi kwalifikacjami oraz uprawnieniami do wykonywania świadczeń zdrowotnych objętych przedmiotem zamówienia w niniejszym postępowaniu konkursowym w rozumieniu obowiązujących przepisów i spełniający warunki konkursu.

 

Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym, który wraz z materiałami, w tym Szczegółowymi warunkami konkursu ofert (SWKO) można pobrać od dnia 15.03.2022 r. ze strony internetowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Opolskie Centrum Onkologii         im. prof. Tadeusza Koszarowskiego w Opolu www.onkologia.opole.pl w zakładce bip/zamówienia/ konkursy lub w siedzibie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Opolskie Centrum Onkologii im. prof. Tadeusza Koszarowskiego w Opolu, Budynek Administracji, pok. 9 w dni robocze w godz. od 7:25 do 15:00, z wyłączeniem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy.

 

Oferty należy składać w siedzibie Udzielającego zamówienie – sekretariat Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Opolskie Centrum Onkologii im. prof. Tadeusza Koszarowskiego w Opolu przy ul. Katowickiej 66A do dnia 23.03.2022 r. do godz. 8:30.

 

Oferty należy umieścić w zamkniętej kopercie opisane w następujący sposób :

– pełna nazwa Oferenta, numer tel. kontaktowego oraz adres e-mail;

– nazwa Udzielającego zamówienie: Samodzielny  Publiczny  Zakład  Opieki Zdrowotnej

Opolskie  Centrum Onkologii  im. prof. Tadeusza Koszarowskiego w Opolu, ul. Katowicka 66A, 45-061 Opole,

– z dopiskiem: Konkurs ofert: „Udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu badań i  konsultacji kardiologicznych w celu kwalifikacji i kontroli leczenia onkologicznego pacjentów w SPZOZ Opolskie Centrum Onkologii w Opolu”; Nie otwierać przed dniem 23.03.2022 r. do godz. 10:00.

 

Oferty można składać za pośrednictwem operatora świadczącego usługi pocztowe lub osobiście w sekretariacie Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Opolskie Centrum Onkologii im. prof. Tadeusza Koszarowskiego w Opolu.

 

O terminowym wpływie oferty decyduje data i godzina wpływu do sekretariatu Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Opolskie Centrum Onkologii im. prof. Tadeusza Koszarowskiego w Opolu przy ul. Katowickiej 66A.

 

Miejsce i termin otwarcia ofert: w siedzibie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Opolskie Centrum Onkologii im. prof. Tadeusza Koszarowskiego w Opolu przy ul. Katowickiej 66A – Budynek Administracji – Sala konferencyjna w dniu 23.03.2022 r. o godz. 10:00.

 

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert zostanie zamieszczone na stronie internetowej www.onkologia.opole.pl oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Opolskie Centrum Onkologii im. prof. Tadeusza Koszarowskiego w Opolu nie później niż w dniu 31.03.2022 r. z uwzględnieniem terminu zakreślonego na wniesienie protestu.

 

Udzielający zamówienie zastrzega sobie prawo do odwołania niniejszego postępowania do dnia składania ofert lub do przedłużenia terminu składania ofert, zmiany terminu otwarcia ofert lub zmiany terminu ogłoszenia rozstrzygnięcia postępowania bez podania przyczyny.

 

Umowa z wybranym Oferentem zostanie zawarta w terminie do 30 dni od daty ogłoszenia o rozstrzygnięciu konkursu ofert.

1. Ogłoszenie o konkursie

2. SWKO

3. Załącznik nr 1 do SWKO – Oferta

4. Załącznik nr 2 do SWKO – Umowa-wzór

  • Stanowisko:
  • Udostępniający
  • Natalia Tamborska
  • Data publikacji:
  • 15.03.2022 10:02
  • Data modyfikacji:
  • 18.12.2023 14:23
  • Ilość wyświetleń:

Rejestr zmian