Przejdź do treści Wyszukiwarka Kontakt

Ogłoszenie w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu wykonywania badań molekularnych i cytogenetycznych dla bieżących potrzeb Opolskiego Centrum Onkologii w Opolu

Ogłoszenie

w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

 

 

 

Dyrektor

Samodzielnego  Publicznego  Zakładu  Opieki Zdrowotnej

Opolskie  Centrum Onkologii

prof. Tadeusza Koszarowskiego w Opolu

Katowicka 66A, 45-061 Opole

 

działając na podstawie art. 26 ust. 3  i 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 o działalności leczniczej (Dz. U. z 2022 r. poz. 633) w związku z art. 140, art. 141, art. 146 ust. 1, art. 147, art. 148 ust. 1, art. 149, art. 150, art. 151 ust. 1, 2 i 4-6, art. 152, art. 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 poz. 1285 z późn. zm.)

zaprasza

 

do składania ofert i uczestnictwa w konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w przedmiocie:

 

„Udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu wykonywania badań molekularnych i cytogenetycznych dla bieżących potrzeb  Opolskiego Centrum Onkologii w Opolu”

 

(PKWiU: 86 – usługi w zakresie opieki zdrowotnej)

 

Okres obowiązywania umowy: 12 miesięcy liczony od dnia zawarcia umowy.

 

Oferty mogą składać oferenci dysponujący odpowiednimi kwalifikacjami oraz uprawnieniami do wykonywania świadczeń zdrowotnych objętych przedmiotem zamówienia w niniejszym postępowaniu konkursowym w rozumieniu obowiązujących przepisów i spełniający warunki konkursu określone w SWKO.

 

Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym, który wraz z materiałami, w tym Szczegółowymi Warunkami Konkursu Ofert (SWKO) można pobrać od dnia 4 kwietnia 2022r.  ze strony internetowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Opolskie Centrum Onkologii im. prof. Tadeusza Koszarowskiego w Opolu www.onkologia.opole.pl w zakładce bip/zamówienia/konkursy lub w siedzibie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Opolskie Centrum Onkologii im. prof. Tadeusza Koszarowskiego w Opolu, Budynek Administracji, Sekretariat Dyrektora, w dni robocze w godz. od 7.30 do.15.00, z wyłączeniem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy.

 

Oferty należy składać w siedzibie Udzielającego zamówienie – Sekretariat Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Opolskie Centrum Onkologii im. prof. Tadeusza Koszarowskiego w Opolu przy ul. Katowickiej 66A do dnia 12 kwietnia 2022 r.  do godziny 9.00.

 

Oferty należy umieścić w zamkniętej kopercie opisane w następujący sposób :

– pełna nazwa Oferenta plus numer tel. kontaktowego oraz adres e-mail;

– nazwa Udzielającego zamówienie: Samodzielny  Publiczny  Zakład  Opieki Zdrowotnej

Opolskie  Centrum Onkologii  im. prof. Tadeusza Koszarowskiego w Opolu, ul. Katowicka 66A, 45-061 Opole,

– z dopiskiem: „Konkurs ofert: udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu wykonywania badań molekularnych i cytogenetycznych dla bieżących potrzeb Opolskiego Centrum Onkologii w Opolu; Nie otwierać przed dniem  12 kwietnia 2022r. do godz. 9.30”.

 

Oferty można składać za pośrednictwem operatora świadczącego usługi pocztowe lub osobiście w Sekretariacie Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Opolskie Centrum Onkologii im. prof. Tadeusza Koszarowskiego w Opolu.

 

O terminowym wpływie oferty decyduje data i godzina wpływu do Sekretariatu Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Opolskie Centrum Onkologii im. prof. Tadeusza Koszarowskiego w Opolu przy ul. Katowickiej 66A.

 

Miejsce i termin otwarcia ofert: w siedzibie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Opolskie Centrum Onkologii im. prof. Tadeusza Koszarowskiego w Opolu przy ul. Katowickiej 66A – Budynek Administracji –  Sala Konferencyjna, w dniu 12 kwietnia 2022 r. o godz. 9.30.

 

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert zostanie zamieszczone na stronie internetowej www.onkologia.opole.pl oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Opolskie Centrum Onkologii im. prof. Tadeusza Koszarowskiego w Opolu, w dniu      25 kwietnia 2022 r.

 

Udzielający zamówienie zastrzega sobie prawo do: odwołania postępowania do dnia składania ofert,  przedłużenia terminu składania ofert, zmiany terminu otwarcia ofert lub zmiany terminu ogłoszenia rozstrzygnięcia postępowania.

 

Umowa z wybranym Oferentem zostanie zawarta w terminie do 30 dni od daty ogłoszenia o rozstrzygnięciu konkursu ofert.

1. Ogłoszenie o konkursie

2. SWKO

3. Załącznik nr 1 do SWKO – formularz ofertowo-cenowy

4. Załącznik nr 2 do SWKO formularz ofertowy i oświadczenia

5. Załącznik nr 3 do SWKO wykaz aparatury

6. Załącznik nr 4 do SWKO umowa-wzór

 

Pytania i odpowiedzi

 

  • Stanowisko:
  • Udostępniający
  • Natalia Tamborska
  • Data publikacji:
  • 04.04.2022 11:04
  • Data modyfikacji:
  • 18.12.2023 14:22
  • Ilość wyświetleń:

Rejestr zmian