Przejdź do treści Wyszukiwarka Kontakt

Ogłoszenie w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu wykonywania badań molekularnych i cytogenetycznych dla bieżących potrzeb Opolskiego Centrum Onkologii w Opolu

Ogłoszenie w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

Opolskie Centrum Onkologii

  1. prof. Tadeusza Koszarowskiego w Opolu
  2. Katowicka 66A, 45-061 Opole

działając na podstawie art. 26 ust. 3  i 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 295 z pózn. zm.) w związku z art. 140, art. 141, art. 146 ust. 1, art. 147, art. 148 ust. 1, art. 149, art. 150, art. 151 ust. 1, 2 i 4-6, art. 152, art. 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020 poz. 1398 z późn. zm.)

zaprasza

do składania ofert i uczestnictwa w konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie :

„Udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu wykonywania badań molekularnych i cytogenetycznych dla bieżących potrzeb  Opolskiego Centrum Onkologii w Opolu”.

(PKWiU: 86 – usługi w zakresie opieki zdrowotnej)

Okres obowiązywania umowy: 12 miesięcy od dnia zawarcia

Oferty mogą składać oferenci dysponujący odpowiednimi kwalifikacjami oraz uprawnieniami do wykonywania świadczeń zdrowotnych objętych przedmiotem zamówienia w niniejszym postępowaniu konkursowym w rozumieniu obowiązujących przepisów i spełniający warunki konkursu określone w SWKO.

Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym, który wraz z materiałami, w tym Szczegółowymi Warunkami Konkursu Ofert (SWKO) można pobrać od dnia 07.04.2021r. ze strony internetowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Opolskie Centrum Onkologii im. prof. Tadeusza Koszarowskiego w Opolu www.onkologia.opole.pl w zakładce bip/konkursy lub w siedzibie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Opolskie Centrum Onkologii im. prof. Tadeusza Koszarowskiego w Opolu, Budynek Administracji, Sekretariat Dyrektora  w dni robocze w godz. od 7.30 do.15.00 z wyłączeniem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy.

Oferty należy składać w siedzibie Udzielającego zamówienie – Sekretariat Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Opolskie Centrum Onkologii im. prof. Tadeusza Koszarowskiego w Opolu przy ul. Katowickiej 66A do dnia 16.04.2021 r do godziny 9.00

Oferty należy umieścić w zamkniętej kopercie opisane w następujący sposób :

– pełna nazwa Oferenta plus numer tel. kontaktowego oraz adres e-mail;

– nazwa Udzielającego zamówienie: Samodzielny  Publiczny  Zakład  Opieki Zdrowotnej

Opolskie  Centrum Onkologii  im. prof. Tadeusza Koszarowskiego w Opolu, ul. Katowicka 66A, 45-061 Opole,

– z dopiskiem: „Konkurs ofert: udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu wykonywania badań molekularnych i cytogenetycznych dla bieżących potrzeb Opolskiego Centrum Onkologii w Opolu; Nie otwierać przed dniem 16.04.2021r do godz. 11.30”

Oferty można składać za pośrednictwem operatora świadczącego usługi pocztowe lub osobiście w Sekretariacie Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Opolskie Centrum Onkologii im. prof. Tadeusza Koszarowskiego w Opolu.

O terminowym wpływie oferty decyduje data i godzina wpływu do Sekretariatu Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Opolskie Centrum Onkologii im. prof. Tadeusza Koszarowskiego w Opolu przy ul. Katowickiej 66A.

Miejsce i termin otwarcia ofert: w siedzibie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Opolskie Centrum Onkologii im. prof. Tadeusza Koszarowskiego w Opolu przy ul. Katowickiej 66A – Budynek Administracji –  Sala Konferencyjna, w dniu 16.04.2021 r. o godz. 11.30

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert zostanie zamieszczone na stronie internetowej www.onkologia.opole.pl oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Opolskie Centrum Onkologii im. prof. Tadeusza Koszarowskiego w Opolu.

Udzielający zamówienie zastrzega sobie prawo odwołania postępowania do dnia składania ofert lub przedłużenia terminu składania ofert, zmiany terminu otwarcia ofert lub zmiany terminu ogłoszenia rozstrzygnięcia postępowania lub też do unieważnienia tego postępowania bez podania przyczyny.

Umowa z wybranym Oferentem zostanie zawarta w terminie do 30 dni od daty ogłoszenia o rozstrzygnięciu konkursu ofert.

1. Ogłoszenie

2. Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert

3. Załącznik nr 1 do SWKO- formularz ofertowo-cenowy

4. Załącznik nr 2 do SWKO – formularz ofertowy- dane oferenta i oświadczenia

5. Załącznik nr 3 do SWKO – Wykaz wyposażenia w aparaturę i sprzęt medyczny

6. Załącznik nr 4 do SWKO- wzór Umowy

7. umowa w sprawie powierzenia danych osobowych

  • Stanowisko:
  • Udostępniający
  • Natalia Tamborska
  • Data publikacji:
  • 08.04.2021 12:54
  • Data modyfikacji:
  • 18.12.2023 14:18
  • Ilość wyświetleń:

Rejestr zmian