Przejdź do treści Wyszukiwarka Kontakt

RODO

Utworzono: czwartek, 9 grudnia 2021 08:06


Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. nr 679/2016 (Dz. Urz. UE L119 z 04.05.2016 r. informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych Pacjentów jest SP ZOZ Opolskie Centrum Onkologii w Opolu, adres: ul. Katowicka 66A, 45-061 Opole;
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@onkologia.opole.pl;
 3. Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie art. 9 ust. 2 lit. h) RODO, tj. w celu zapewnienia opieki zdrowotnej, co wynika z ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej;
 4. Dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych w związku z realizacją usług na rzecz administratora (np. laboratorium zewnętrznym, kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem, zleceniobiorcą świadczącym usługę z zakresu ochrony danych osobowych);
 5. Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
 6. Mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie administratora.


Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że:

 1. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, tj. z art. 29 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;
 2. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji ww. celów. Konsekwencją niepodania danych będzie odmowa udzielenia świadczeń z zakresu opieki zdrowotnej;
 4. Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany profilowaniu w oparciu o Państwa dane osobowe.
 • Stanowisko:
 • Udostępniający
 • BIP Admin
 • Data publikacji:
 • 09.12.2021 08:06
 • Data modyfikacji:
 • 27.12.2021 11:39
 • Ilość wyświetleń:

Rejestr zmian