Przejdź do treści Wyszukiwarka Kontakt

Kontrole

Utworzono: czwartek, 9 grudnia 2021 08:01

Wykaz kontroli zewnętrznych przeprowadzonych w SPZOZ Opolskim Centrum Onkologii

w Opolu w 2017 roku

L.p. Podmiot kontrolujący Przedmiot kontroli
1. Państwowa Inspekcja Pracy w Opolu BHP, prawo pracy, legalność zatrudnienia
 2. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Opolu Pobór próbek wody w kierunku Legionella sp.
 3. Państwowa Agencja Atomistykiw Warszawie Kontrola stanu ochrony radiologicznej
 4. Regionalne Centrum Krwiodawstwai Krwiolecznictwa w Opolu Kontrola oddziałów wz. gospodarki krwią. Kontrola warunków przechowywania krwi i jej składników przed transfuzją oraz pojemników z pozostałością po przetoczeniu
 5. Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Opolu Kontrola doraźna – warunki sporządzania indywidualnych dawek cytostatycznych dla pacjentów i kwalifikacje personelu zatrudnionego przy ich sporządzaniu
 6. Państwowa Inspekcja Pracy w Opolu BHP, prawo pracy, legalność zatrudnienia
 7. Centralny Ośrodek Koordynujący – kontrola na podstawie upoważnienia Ministra Zdrowia Kontrola aparatu mammograficznego i dokumentacji testów podstawowych i specjalistycznych
8. Zarząd Województwa Opolskiego Realizacja zadań określonych w Regulaminie Organizacyjnym, Statucie, dostępność i jakość udzielanych świadczeń zdrowotnych w wybranym zakresiePrawidłowość stosowania procedur przy udzielaniu zamówień publicznych o wartości poniżej 30000 euro
9. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Opolu Przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych.Ocena zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej rozwiązań technicznych zastosowanych w obiekcie budowlanym
10. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Opolu Stan techniczny i porządkowy pomieszczeń, gospodarka odpadami, obrót bielizną, dokumentacja zdrowotna pracowników, zachowanie zasady dezynfekcji, sterylizacji, wykonawstwo i dokumentacja szczepień ochronnych pracowników
11. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Opolu
Ocena zgodności przedłożonych do Wojewódzkiego Funduszu dokumentów do wypłaty II transzy pożyczki – rozliczających inwestycję ze stanem faktycznym
12. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Opolu Urzędowa kontrola żywności, ocena bieżącego stanu sanitarnego
13. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Opolu Ocena realizacji wymogów bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie narażenia na czynniki chemiczne, szkodliwe czynniki

Wykaz kontroli zewnętrznych przeprowadzonych w SPZOZ Opolskim Centrum Onkologii w Opolu

w 2018 roku

L.p. Podmiot kontrolujący Przedmiot kontroli
1. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Opolu Wydanie opinii sanitarnej na wniosek Opolskiego Centrum Onkologii w związku z niedostosowaniem do obowiązujących przepisów
2. Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Opolu Kontrola na wniosek Opolskiego Centrum Onkologii – wydanie opinii sanitarnej, w związku z wystąpieniem do GIS o zgodę na rozszerzenie działalności z wykorzystaniem promieniowania
3. Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Opolu Kontrola stanu higieny radiacyjnej i nadzoru bhp nad źródłami pól elektromagnetycznych
4. Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Opolu Higiena radiacyjna- pełny zakres (promieniowanie jonizujące + pole elektromagnetyczne)
5. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Opolu Kontrola na wniosek Opolskiego Centrum Onkologii – Pracownia histopatologii
  • Stanowisko:
  • Udostępniający
  • Marzena Glapa
  • Data publikacji:
  • 09.12.2021 08:01
  • Data modyfikacji:
  • 10.02.2023 09:24
  • Ilość wyświetleń:

Rejestr zmian