Przejdź do treści Wyszukiwarka Kontakt

Rejestry i ewidencje

Utworzono: środa, 8 grudnia 2021 09:18

Ewidencje

 • Listy pacjentów oczekujących na udzielenie świadczenia medycznego
 • Księga główna przyjęć i wypisów szpitala
 • Księga chorych oddziału
 • Księga oczekujących na przyjęcie do szpitala
 • Księga raportów lekarskich
 • Księga raportów pielęgniarskich
 • Księga zabiegów ambulatoryjnych
 • Księga bloku operacyjnego
 • Księga transfuzji
 • Księga kontroli rozchodu środków odurzających i substancji psychotropowych
 • Receptariusz szpitalny
 • Księgi pracowni diagnostycznych
 • Księga chorych napromienianych
 • Księga wypożyczonej dokumentacji medycznej
 • Księga przeglądów okresowych obiektu budowlanego
 • Ewidencja pacjentów ambulatoryjnych i hospitalizowanych prowadzona za pomocą  sytemu komputerowego MediCom
 • Ewidencja odpadów
 • Wykaz spisów zdawczo-odbiorczych akt do archiwum zakładowego


Rejestry

 • Rejestr zarządzeń i poleceń służbowych Dyrektora
 • Rejestr uchwał Rady Społecznej
 • Rejestr skarg i wniosków
 • Rejestr umów
 • Rejestr ewidencji wykonanych dokumentów zastrzeżonych
 • Rejestr korespondencji dokumentów zastrzeżonych
 • Rejestr teczek dokumentów niejawnych
 • Rejestr wypadków przy pracy
 • Rejestr chorób zawodowych
 • Rejestr czynników rakotwórczych
 • Rejestr pomiarów warunków środowiska pracy
 • Rejestr indywidualnych dawek promieniowania rtg
 • Rejestr zakażeń szpitalnych
 • Rejestr paszportów sprzętu medycznego
 • Rejestr dokumentacji technicznej szpitala


Archiwum zakładowe

Archiwum zakładowe działa na podstawie:

1. Ustawy z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 673 ze zm.).
2. Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 16 września 2002r. w sprawie postępowania z dokumentacją, zasad jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych (Dz. U. Z 2002r. Nr 167, poz. 1375).
3. Zarządzenia nr 16/2007 Dyrektora SPZOZ Opolskiego Centrum Onkologii w Opolu im. prof. T. Koszarowskiego z dnia 26 czerwca 2007r. w sprawie wprowadzenia Rzeczowego Wykazu Akt Opolskiego Centrum Onkologii.
4. Zarządzenia nr 17/2007 Dyrektora SPZOZ Opolskiego Centrum Onkologii w Opolu im. prof. T. Koszarowskiego z dnia 26 czerwca 2007r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji dotyczącej organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego oraz zasad i trybu postępowania z dokumentacją w Opolskim Centrum Onkologii.
5. Zarządzenia nr 24/2008 Dyrektora SPZOZ Opolskiego Centrum Onkologii w Opolu im. prof. T. Koszarowskiego z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji Kancelaryjnej.

Udostępnianie dokumentacji z archiwum zakładowego:

1. Udostępnianie dokumentacji z archiwum zakładowego dla celów służbowych lub naukowych następuje w pomieszczeniach archiwum lub w komórkach organizacyjnych Centrum, na podstawie karty udostępnienia akt. Dokumentacja udostępniana jest po uzyskaniu zgody kierownika komórki organizacyjnej, w której dokumenty powstały.
2. Udostępnienie dokumentacji dla celów służbowych lub naukowych poza Centrum może nastąpić tylko w uzasadnionych przypadkach, wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Dyrektora Centrum.

Udostępnianie dokumentacji medycznej:

Zasady udostępniania dokumentacji medycznej określa ustawa z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i rzeczniku Praw Pacjenta Dz. U. z 2009r. Nr 52, poz. 417, z późn. zmianami:
– dokumentacja medyczna udostępniana jest pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta,
– po śmierci pacjenta, prawo do wglądu w dokumentację medyczną ma osoba upoważniona przez pacjenta za życia.

Dokumentacja medyczna udostępniana jest również:
– podmiotom udzielającym świadczeń zdrowotnych, jeżeli dokumentacja ta jest niezbędna do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych, organom władzy publicznej, Narodowemu Funduszowi Zdrowia, organom samorządu zawodów medycznych oraz konsultantom krajowym i wojewódzkim, w zakresie niezbędnym do wykonywania przez te podmioty ich zadań, w szczególności kontroli i nadzoru, ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, w tym sądom dyscyplinarnym, prokuratorom, lekarzom sądowym i rzecznikom odpowiedzialności zawodowej, w związku z prowadzonym postępowaniem,
– uprawnionym na mocy odrębnych ustaw organom i instytucjom, jeżeli badanie zostało przeprowadzone na ich wniosek,
– organom rentowym oraz zespołom do spraw orzekania o niepełnosprawności, w związku z prowadzonym przez nie postępowaniem,
– podmiotom prowadzącym rejestry usług medycznych, w zakresie niezbędnym do prowadzenia rejestrów,
– zakładom ubezpieczeń, za zgodą pacjenta,
– lekarzowi, pielęgniarce lub położnej, w związku z prowadzeniem procedury oceniającej podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych na podstawie przepisów o akredytacji w ochronie zdrowia, w zakresie niezbędnym do jej przeprowadzenia.

Dokumentację medyczną udostępnia się po uprzednim złożeniu wniosku przez zainteresowany i uprawniony podmiot. Jeżeli z wnioskiem o wydanie dokumentacji występuje podmiot, który nie został wskazany w ustawie, do wniosku należy dołączyć upoważnienie pacjenta o udostępnienie dokumentacji. Za udostępnienie dokumentacji medycznej w sposób określony w art. 27 pkt. 2 ustawy o prawach pacjenta pobierana jest opłata, określona kwotowo zarządzeniem dyrektora Opolskiego Centrum Onkologii.

 • Stanowisko:
 • Udostępniający
 • BIP Admin
 • Data publikacji:
 • 08.12.2021 09:18
 • Data modyfikacji:
 • 04.01.2022 14:28
 • Ilość wyświetleń:

Rejestr zmian