Przejdź do treści Wyszukiwarka Kontakt

Przedmiot działalności

Utworzono: poniedziałek, 27 grudnia 2021 12:39

Obszar działania


Podstawowym obszarem działania Centrum jest województwo opolskie.
Dodatkowy obszar działania może być określony w umowach z dysponentami środków finansowych.


Cele


Celem Centrum jest dążenie do osiągnięcia określonych standardów jakości w zakresie sprawowanej opieki zdrowotnej nad ludnością zamieszkałą na obszarze działania Centrum oraz promocja zdrowia w reprezentowanych przez Centrum dziedzinach.
Celem Centrum jest również uczestniczenie w przygotowaniu osób do wykonywania zawodu medycznego i kształceniu osób wykonujących zawód medyczny.
W kształceniu osób wykonujących zawód medyczny Centrum uczestniczy na zasadach określonych w przepisach o specjalizacji lekarzy, pielęgniarek i położnych, i innych osób wykonujących zawód medyczny.


Zadania


Do podstawowych zadań Centrum należy w szczególności:

 • udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie stacjonarnej i ambulatoryjnej opieki zdrowotnej realizowanych przez jednostki i komórki organizacyjne Centrum, a także programów zdrowotnych i zadań dodatkowych na podstawie zawartych umów z dysponentami środków publicznych i niepublicznych,
 • analiza popytu na świadczenia zdrowotne udzielane przez Centrum,
 • orzecznictwo lekarskie,
 • prowadzenie Wojewódzkiego Biura Rejestracji Nowotworów i statystyki medycznej,
 • nadzór merytoryczny w zakresie lecznictwa onkologicznego w innych zespołach opieki zdrowotnej podległych Województwu Opolskiemu
 • prowadzenie i nadzorowanie działań profilaktycznych w zakresie chorób nowotworowych,
 • działania prowadzące do wczesnego wykrywania nowotworów,
 • prowadzenie działalności naukowo-dydaktycznej,
 • organizowanie i prowadzenie szkoleń pracowników medycznych Centrum oraz innych zakładów służby zdrowia podległych Województwu opolskiemu,
 • promocja zdrowia ze szczególnym uwzględnieniem zadań wynikających z Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych,
 • tworzenie i utrzymywanie specjalistycznych rezerw służby zdrowia oraz gospodarowanie tymi rezerwami na zasadach określonych w przepisach prawa,
 • realizacja zleconych przez właściwy organ określonych zadań związanych z obronnością kraju.

Rodzaje i zakres udzielanych świadczeń


Centrum udziela świadczeń zdrowotnych na zasadach określonych w ustawie o zakładach opieki zdrowotnej, przepisach odrębnych lub umowach cywilnoprawnych.
Centrum może prowadzić, bez szkody dla jakości i dostępności realizowanych statutowo świadczeń zdrowotnych, odpłatną działalność gospodarczą w zakresie:

 • wynajmu wolnych powierzchni lokalowych będących w jego dyspozycji,
 • prowadzenia punktów gastronomicznych, handlowych, usługowych, wypożyczalni itp.,
 • wynajmu, dzierżawy lub oddawania w użytkowanie wyposażenia, narzędzi, urządzeń, sprzętu itp. zbędnych dla realizacji podstawowych celów i zadań Centrum określonych w statucie.
 • Stanowisko:
 • Udostępniający
 • BIP Admin
 • Data publikacji:
 • 27.12.2021 12:39
 • Data modyfikacji:
 • 27.12.2021 13:12
 • Ilość wyświetleń:

Rejestr zmian