Home

26/PN/2018 - transport sanitarny

Ogłoszenie: https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=5f14d4ea-8304-4247-bfa6-9236d8cce4ea

 

 

Termin składania ofert: 21.12.2018 godz. 10:00

Termin otwarcia ofert: 21.12.2018 godz. 10:30

 

SIWZ

 

Załącznik 1

załącznik 1.1

załącznik 2 - 18.12.2019 poprawiono nieistotne omyłki pisarskie w numeracji - zaznaczono kolorem czerwonym.

załącznik 3

załącznik 4

załącznik 5

załącznik 6

Informacja z otwarcia na podstawie art 86 ust. 5Pzp ( opublikowano 21.12.2018r.)

Informacja o wyniku postępowania (opublikowano 28.12.2018r.)

piątek, 14 grudzień 2018 14:58

22/PN/2018 - Dostawa wraz z montażem i uruchomieniem urządzeń do diagnostyki obrazowej.

Ogłoszenie o postępowaniu: https://ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:536826-2018:TEXT:PL:HTML

 

 

Postępowanie prowadzone jest na platformie zakupowej platformazakupowa.pl.

 

ID postępowania na platformie: 179843

 

Link: https://platformazakupowa.pl/transakcja/179843

 

 

Informacja o złożonych ofertach

 

czwartek, 06 grudzień 2018 09:24