Przejdź do treści Wyszukiwarka Kontakt

Ogłoszenie w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu wykonywania badań laboratoryjnych z zakresu analityki medycznej i dla potrzeb badań klinicznych oraz analityki mikrobiologicznej na rzecz Opolskiego Centrum Onkologii w Opo


Ogłoszenie
w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

Dyrektor Samodzielnego  Publicznego  Zakładu  Opieki Zdrowotnej
Opolskie Centrum Onkologii prof. Tadeusza Koszarowskiego w Opolu

Katowicka 66A, 45-061 Opole

działając na podstawie art. 26 ust. 3  i 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 o działalności leczniczej (Dz. U. z 2021 r. poz. 711.) w związku z  odpowiednim zastosowaniem art. 140, art. 141, art. 146 ust. 1,          art. 147, art. 148 ust. 1, art. 149, art. 150, art. 151 ust. 1, 2 i 4-6, art. 152, art. 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1285 z późn. zm.)

zaprasza do składania ofert i uczestnictwa w konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

„Udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu wykonywania badań laboratoryjnych z zakresu analityki medycznej i dla potrzeb badań klinicznych oraz analityki mikrobiologicznej na rzecz  Opolskiego Centrum Onkologii w Opolu”.

(PKWiU: 86 – usługi w zakresie opieki zdrowotnej)

Okres obowiązywania umowy: 12 miesięcy.

Oferty mogą składać oferenci dysponujący odpowiednimi kwalifikacjami oraz uprawnieniami do wykonywania świadczeń zdrowotnych objętych przedmiotem zamówienia w niniejszym postępowaniu konkursowym w rozumieniu obowiązujących przepisów i spełniający warunki konkursu określone w SWKO.

Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym, który wraz z materiałami, w tym Szczegółowymi Warunkami Konkursu Ofert (SWKO) można pobrać od dnia 13.12.2021r.  ze strony internetowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Opolskie Centrum Onkologii  im. prof. Tadeusza Koszarowskiego w Opolu www.onkologia.opole.pl w zakładce bip/konkursy lub w siedzibie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Opolskie Centrum Onkologii im. prof. Tadeusza Koszarowskiego w Opolu, Budynek Administracji, Sekretariat Dyrektora  w dni robocze w godz. od 7.30 do.15.00 z wyłączeniem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy.

Oferty należy składać w siedzibie Udzielającego zamówienie – Sekretariat Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Opolskie Centrum Onkologii im. prof. Tadeusza Koszarowskiego w Opolu przy ul. Katowickiej 66A do dnia 23.12.2021 r do godziny 8.30.

Oferty należy umieścić w zamkniętej kopercie oznaczonej w następujący sposób :

– pełna nazwa Oferenta plus numer tel. kontaktowego oraz adres e-mail;

– nazwa Udzielającego zamówienie: Samodzielny  Publiczny  Zakład  Opieki Zdrowotnej

Opolskie  Centrum Onkologii  im. prof. Tadeusza Koszarowskiego w Opolu, ul. Katowicka 66A, 45-061 Opole,

– z dopiskiem: „Konkurs ofert: Udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu badań laboratoryjnych z zakresu analityki medycznej i dla potrzeb badań klinicznych oraz analityki mikrobiologicznej na rzecz Opolskiego Centrum Onkologii w Opolu. Nie otwierać przed dniem 23.12.2021r do godz. 11.00” .

Oferty można składać za pośrednictwem operatora świadczącego usługi pocztowe lub osobiście w Sekretariacie Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Opolskie Centrum Onkologii im. prof. Tadeusza Koszarowskiego w Opolu.

O terminowym wpływie oferty decyduje data i godzina wpływu do Sekretariatu Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Opolskie Centrum Onkologii im. prof. Tadeusza Koszarowskiego w Opolu przy ul. Katowickiej 66A.

Miejsce i termin otwarcia ofert: w siedzibie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Opolskie Centrum Onkologii im. prof. Tadeusza Koszarowskiego w Opolu przy ul. Katowickiej 66A – Budynek Administracji –  Sala Konferencyjna, w dniu 23.12.2021 r. o godz. 11.00.

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert zostanie zamieszczone na stronie internetowej www.onkologia.opole.pl oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Opolskie Centrum Onkologii im. prof. Tadeusza Koszarowskiego w Opolu.

Termin ogłoszenie rozstrzygnięcia postępowania:  04 stycznia 2022 r.

Udzielający zamówienie zastrzega sobie prawo odwołania postępowania do dnia składania ofert lub przedłużenia terminu składania ofert, zmiany terminu otwarcia ofert lub zmiany terminu ogłoszenia rozstrzygnięcia postępowania bez podania przyczyny.

W toku postępowania oferent może złożyć do Komisji Konkursowej umotywowany protest w terminie 7 dni roboczych od dnia dokonania zaskarżonej czynności.

Oferent biorący udział w postępowaniu może wnieść do Dyrektora, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia o rozstrzygnięciu postępowania, odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia postępowania.

Umowa z wybranym Oferentem zostanie zawarta w terminie do 30 dni od daty ogłoszenia o rozstrzygnięciu konkursu ofert.

1. Ogłoszenie o konkursie

2. Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert

3. Załącznik nr1 do SWKO – Oferta

4. Załącznik nr 2 do SWKO Zakres i warunki realizacji świadczeń zdrowotnych

5. Załącznik nr 1 Zadanie 1 cz A

6. Załącznik nr 1 Zadanie 1 cz B

7. Załącznik nr 1 Zadanie nr 2

8. Załącznik nr 3 do SWKO – umowa-wzór

9. Załącznik nr 4 do SWKO – wykaz aparatury i sprzętu

10. Załącznik nr 5 do SWKO – wykaz personelu

11. Załącznik nr 6 do SWKO – Klauzula informacyjna

  • Stanowisko:
  • Udostępniający
  • Natalia Tamborska
  • Data publikacji:
  • 13.12.2021 13:23
  • Data modyfikacji:
  • 18.12.2023 14:21
  • Ilość wyświetleń:

Rejestr zmian